Kullanıcı Sözleşmesi

Değerli Thodex Kullanıcıları,

Dünya çapında bir hizmet ağına sahip olmamız sebebi ile www.thodex.com isimli platformumuza üye olacak olan kullanıcılarımıza dair “Kullanıcı Sözleşmelerimiz” vatandaşlık esasına göre sınıflandırılmıştır.

Buna göre www.thodex.com isimli platformdan hizmet almak isteyen;

 • Türk Vatandaşları buradan,
 • Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşları buradan,
 • İşbu Ülkelerin Vatandaşları buradan,

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), şirket merkezi Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan KOİNEKS TEKNOLOJİ A.Ş. ile www.thodex.com adresi üzerinden erişilen platforma kullanıcı olarak kaydolan Türk Vatandaşı kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme ’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 2. TANIMLAR

  İşbu sözleşmede yer alan;

  1. THODEX

   Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy/İSTANBUL adresli Koineks Teknoloji Anonim Şirketi.

  2. KRİPTO PARA

   Kriptografik bir şekilde güvenli olarak işlem yapmaya yarayan dijital olan sanal paralardır.

   Paranın alternatifi olmakla birlikte bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan fiyatı kimse tarafından belirlenmeyip arz talep ilişkisine binaen serbest piyasa göre değişen bir birimdir.

  3. KRİPTO PARA CÜZDANI

   Kullanıcının kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bu adresler arasında transfer işlemi gerçekleştirilebilir. Kripto adresler rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

  4. KULLANICI

   Siteye üye olan ve Thodex tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan Türk Vatandaşı gerçek veya tüzel kişi.

  5. SİTE

   www.thodex.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

 3. AMAÇ

  İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Thodex ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Thodex’e ait internet sitesi kullanıcılar arasında sanal paraların alış satış yapılmasını sağlayan aracı bir platformudur.

 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, bu aracı platformdan faydalanmak için Thodex tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde beyan eder. Thodex bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu halde kullanıcı Thodex’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
  2. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir.
  3. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, yazılım kodlarının, alan adlarının, içeriklerinin, ara yüzlerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, çizimlerinin, algoritmalarının, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakları Koineks Teknoloji A.Ş. ye aittir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar bu kapsamın dışındadır.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Thodex’e aittir. Thodex, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca bu hükme aykırı davranışta bulunan ve mail ortamında yapılacak uyarıya rağmen hukuka aykırılığı mailinin kullanıcıya ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde gidermeyen kullanıcı, Thodex’e tüm hukuki ve cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ayrıca hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına 100,00 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt edilmiştir.
  4. Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve sitede öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
  5. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının Thodex tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır ve bu durumda Kullanıcının tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir. Kullanıcı, talep halinde Şirket’e kimlikleri hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı, kimliğini ispat etmesine yarayacak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kimlik, fatura, pasaport, ruhsat, tapu, doğum belgesi, banka hesap cüzdanı, Kullanıcı nın tüzel kişi olması halinde ticaret sicil kaydı, imza sirküleri gibi belgeleri Thodex’e iletmeyi kabul eder. Thodex’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
  6. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Thodex ’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Thodex ’i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Bu site üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Thodex sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun Thodex’in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı Thodex’in tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın tarafından tazmin edilmediği her gün için kullanıcı günlük %0,05 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
  8. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Güçlü bir şifre kullanılması, Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması, Site de kullanılan şifrenin yalnızca Site de kullanılması Thodex’in güvenlik önlemleri için tavsiyelerindendir. Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından Thodex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  9. Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini hiçbir şekilde başkasına kullandıramaz. Bu durumda Thodex in kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, hesabın gerçek sahibi olduğunu, hesabı başkası adına kullanmadığını, nihai faydalanıcı olduğu beyan etmektedir. Thodex, söz konusu beyanın gerçeğe aykırı olduğunu tespit eder veya bu konuda ciddi şüpheye kapılır ise kullanıcıdan ayrıntılı bilgi talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından verilen cevabın yeterli ve inandırıcı olmaması halinde Thodex durumu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirecektir. Thodex, bu süreç içerisinde her türlü tedbiri almakla yetkilidir. Kullanıcı, bu konuda Thodex’ in sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  10. Kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, ya da her ne surette olursa olsun doğan veya doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Thodex yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı her hal ve şartta anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Thodex benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Thodex haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak Thodex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  12. Thodex bir kripto para alış satış platformuna sahip aracı bir sitedir. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Sitede oluşan fiyatları Thodex değil alıcı ve satıcılar belirler. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Thodex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu konuda Thodex aleyhine her hangi bir müracaat işleminde bulunmayacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcının buna uymaması halinde Thodex tarafından karşılanan avukatlık ücretlerinden kullanıcı tamamı ile sorumlu olacaktır.
  13. Kullanıcı, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteye Thodex’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

   Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya Thodex’in zarar görmesi halinde meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  14. Sitenin kullanımına ilişkin sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Thodex ’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının bilgi veya tecrübe eksikliğinden kaynaklanmayan, sunucu hatası yahut Kullanıcı hesabında beklenmedik hareketler gibi teknik sorunlar halinde ise Kullanıcı bu durumu derhal Thodex‘e bildirecektir. Kullanıcının söz konusu bildirimi mail ortamında açıklayıcı bir şekilde yapması gerekmektedir. Gecikmesinde sakınca bulunan bir hal bulunması durumunda sisteme erişim sağlayamayan kullanıcı, yapmak istediği işlemi Thodex’in destek mailine açık ve anlaşılır bir şekilde manuel olarak gerçekleşmesi zımnında sisteme kayıtlı onaylı mailinden talimat verebilecektir. Sistemsel bir sorun karşısında, kullanıcı tarafından sisteme kayıtlı maili üzerinden Thodex’in destek mailine, açık ve anlaşılır bir şekilde talimat verilmemesi durumunda, meydana gelen ve/veya gelecek zararlardan kullanıcı sorumlu olup, Thodex’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Thodex’in bu şekilde bir mail alması durumunda kullanıcının talimatı en geç 24 saat içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Söz konusu 24 saatlik talimatın gerçekleştirilmesi süresi içerisinde kullanıcının zararlarından Thodex sorumlu değildir. Kullanıcı 24 saatlik talimat yerine getirme süresinin makul ve hakkaniyetli olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Söz konusu talimatın mücbir sebeplerle yerine getirilmemesi durumunda Thodex’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alınan ilk talimattan sonraki 24 saat içerisinde kullanıcının talimatı gerçekleşmeden evvel kullanıcının talimatını geri çekmesi durumunda ikinci talimat geçerli sayılacak ve ilk talimat yerine getirilmeyecektir. Bu gibi bir durum karşısında kullanıcının canlı destek üzerinden vermiş olduğu talimat dikkate alınmayacaktır.
  15. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
  16. Kullanıcılar yalnızca hukuka ve mevzuata uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka aykırı işlem yaptıklarının fark edilmesi halinde, Thodex hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, Thodex’in her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkı bakidir. Thodex’in bu durumda zarar görmesi halinde kullanıcı tüm bu zararları karşılayacaktır. Bu zarar kalemleri içerisinde yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhildir.
  17. Thodex, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Thodex ’in hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.
  18. Thodex para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. Kullanıcı söz konusu metinleri, okuduğunu, içeriklerine vakıf olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmektedir.
  19. Para yatırma işlemlerinin, kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur. ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, Thodex’in söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.
  20. Para yatırma ve çekme işlemleri için beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda Thodex’in doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumluluğu bulunmamaktadır.
  21. Thodex, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, doldurulabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı Thodex’ten herhangi bir hak talep edilemez.
  22. Thodex, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azamı özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır. Ancak Thodex’ in tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodex’ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
  23. Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinin yapılabilmesi için kullanıcının Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatlarına uygun olarak açılmış banka hesaplarının bulunması zorunludur.
  24. Thodex destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden ve canlı destek hattından sağlamaktadır. Thodex, bu e-posta adresi ve canlı destek dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Thodex bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.
  25. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Thodex i sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda Thodex ‘ den hiçbir hak talep edemezler.
  26. Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumlu olup, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden Thodex sorumlu tutulamaz.
  27. Thodex, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Thodex sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir. Bununla birlikte kullanıcıya ait bedelin Thodex bünyesinde kaldığı süreç için Kullanıcı Thodex’ten Anaparanın ferileri niteliğinde olan faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
  28. Siteye üye olan kullanıcı, (Türk Lirası ve kripto çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Thodex kullanıcıya ait hesap üzerinden çekim işlemi yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Thodex, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.
  29. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Thodex in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
  30. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya site aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Thodex in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Thodex i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
  31. Kullanıcı, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kripto para ile ilgili BDDK, SPK ve Merkez Bankası tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.
  32. İşbu sözleşme Thodex tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.
  33. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
  34. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür.
  35. Thodex, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini makul ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Thodex, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Thodex, bu kapsamda gerekli makul özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. Ancak buna rağmen olası bir siber saldırı sonucunda kullanıcıya ait birikimlere zarar gelmesi halinde Thodex’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmekte ve olası siber saldırı sonucunda meydana gelebilecek rizikoları üzerine almaktadır.
  36. Site, ilgili yazılım ve içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Thodex’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Thodex Site’nin kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Thodex, Site’nin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site ‘ye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Kullanıcı, Site’ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder.

   Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Site’ye üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   Thodex, kullanıcının tüm yatırımlarını (TL, Kripto Varlıklar) değerlendirmede yetkili olup, kullanıcı bu varlıklar ile ilgili Thodex’ten nema talebinde bulunamaz.

  37. Thodex‘in Site üzerinden Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu Kripto Paralar’ın aktarılması için makul teknik çabayı göstermekle sınırlıdır. Kullanıcının site kullanıcısı olmayan kişilerin hesaplarına Kripto Para aktarımı yapması halinde ise Thodex’in sorumluluğu eş düzeyler arası (peer-to-peer) ağa gerekli teknik verilerin sağlanması ile sınırlı olacaktır.
  38. Kullanıcı, Site’ye erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Thodex’ in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
  39. Kullanıcı, www.thodex.com üzerinden ilan edilen tüm hukuki metinleri tek tek incelediğini ve söz konusu metinleri kabul ettiğini, kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yine kullanıcı KYC ve AML Politikalarına tabi olduğunu ve buna dair yükümlülükleri yerine getireceğini açık bir şekilde kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
  40. Kullanıcı, www.thodex.com üzerinden ilan edilen Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Sözleşme, Aydınlatma Metni ile Açık Rıza ve Dijital İletişim Beyanı Metinlerini okuduğunu ve buna dair yükümlülükleri yerine getireceğini açık bir şekilde kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
  41. Kullanıcı, kredi kartı ile yapmış ve yapacak olduğu alışverişlerinde Thodex’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir sebeple Thodex aleyhine müracaatta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  42. Kullanıcı, dolar tahtasında işlem yaptığı takdirde, buradan ulaşılan Thodex Inc. kullanıcı sözleşmesini okuduğunu, sözleşmeyi kabul ettiğini ve sözleşmenin tarafı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, sözleşme gereğince ilave bir bilgi ya da belge verilmesi gerektiği takdirde eksiklikleri tamamlayacağını, kişisel verilerinin “Thodex Inc“ ile paylaşılmasına açık olarak muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
 5. ÜCRETLENDİRME
  1. Thodex, sağladığı hizmetlerle ilgili tüm ücretlerini Site nin 'Ücretler' bölümünde ilan edecektir. Ücretler, ücret bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Site’nin ücretler bölümüne www.thodex.com/fees adresinden ulaşılabilmektedir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
  2. Thodex, her alış-satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir ve Thodex, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklik sitede yayınladığı andan itibaren işleme alınacaktır.
  3. Sanal para transferleri iade edilemez, dolayısıyla Thodex tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Thodex i gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
 7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  Sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 8. GİZLİLİK POLİTİKASI
  1. Thodex, İş bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-mail, telefon vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder. Ancak Thodex, bu sözleşmeye tabi işi devam ettirmek, sürdürmek ve genişletmek için üçüncü taraf firmalarla anlaşmalar yapabilir veya işbirliği yapabilir (örneğin: bağlı kuruluş, çekilişler.) Bu tür anlaşmalar yapıldığında, kullanıcı kişisel verilerinin üçüncü şahıs firmalarla paylaşılması konusunda olumlu, açık onay vermektedir. Kullanıcı, kişisel veri paylaşımından/ transferinden kaynaklanan her türlü zarar veya ziyandan Thodex'in sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.
  2. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar, şartlar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
  3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Thodex, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Thodex e her hangi bir sorumluluk atfedilemez.
  4. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, Thodex’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde Thodex kullanıcının bilgilerini 3. kişilere açıklayabilecektir.
  5. Thodex, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Thodex, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
  6. Kullanıcıların IP adreslerini, Site'ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Thodex, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.
  7. Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Thodex tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Thodex in hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
  1. İşbu Sözleşme kullanıcı tarafından elektronik ortamda onay kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
  2. Taraflardan her biri, Sözleşme süresince dilediği zamanda işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde Thodex Sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.
  3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, kullanıcının faaliyetlerinin ya da varsa siteye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Thodex, kullanıcının siteyi kullanımını askıya alabilir. Thodex tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Thodex tarafından feshedilebilecektir. İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen haller ile bilgi güvenliğine ilişkin riskler ve yasaya aykırı işlem şüphesi bulunan hallerde Thodex Sözleşmeyi ve kullanıcının site kullanımını bahsi geçen şekilde bir bildirim yapmaksızın ve süre vermeksizin doğrudan sona erdirebilir. Kullanıcının bu nedenle Thodex’ ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
 10. THODEX POLİTİKASI

  Site kapsamında hiçbir bir şekilde hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı sağlanmamaktadır. Siteden erişilen bilgilendirme araçları yalnızca kullanıcılara site üzerinden gerçekleştirilen alış ve satış işlemlerine ilişkin genel bilgilendirme sağlamayı hedeflemekte olup bu araçlar hiçbir şekilde Thodex tarafından sağlanan yatırım eğitim veya danışmanlığı olarak yorumlanamayacaktır.

  Kullanıcının gerçekleştirmeyi düşündüğü işlemin kişisel amaçlarına ve finansal durumuna uygun olup olmadığına ilişkin kararlar ve bunlardan doğan riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğunda olup site üzerinden kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemler hangi amaçla gerçekleştirilmiş olursa olsun Thodex ’in bunların sonuçlarına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Thodex Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme: 06 Mart 2020

Bu kullanıcı hesap sözleşmesi (“Kullanıcı Sözleşmesi”), siz ve Delaware kanunları kapsamında kurulmuş bir şirket olan Thodex (“Thodex” ya da “biz”) arasındaki hak ve yükümlülükleri içermektedir. Lütfen, (burada tanımlandığı şekilde) bir hesap kaydı yapmadan ve Hizmetlere erişmeden ya da onları kullanmadan önce, Kullanıcı Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.

THODEX’TE BİR HESAP (“Hesap”) KAYDI YAPARAK VE HİZMETLERE ERİŞEREK YA DA ONLARI KULLANARAK, BÜTÜN OLARAK, REFERANSLA DAHİL EDİLEN TÜM KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BU KULLANICI SÖZLEŞMESİNDE VERİLEN KOŞUL VE HÜKÜMLERE, YASAL OLARAK TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ.

KISIM 17’DE VERİLEN SINIF DAVASI FERAGATİ VE ZORUNLU TAHKİM HÜKMÜ DE DAHİL, BU KOŞUL VE HÜKÜMLERDEN HERHANGİ BİRİSİNİ KABUL ETMEZSENİZ, BİR HESAP KAYDI YAPMAYINIZ VE HİZMETLERE ERİŞEREK KULLANMAYINIZ.

 1. Hizmetlerin Kapsamı

  Bu Kullanıcı Sözleşmesi, burada tarif edildiği gibi, Hizmetlerimize erişmenize ve onları kullanmanıza yöneliktir. Bu Kullanıcı Sözleşmesine dahil edilen koşul ve hükümlere uygun bir şekilde Thodex’te bir Hesap kaydı yaparak, aşağıdakileri gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır: (i) Şirketin mobil uygulaması veya internet sitesi(siteleri) (“Platform”) üzerinden, Thodex’le yapılacak işlemlere giriş (i) ABD doları karşılığında desteklenen kripto paralarla ticaret yapma (“Kripto Para İşlemleri”); (ii) ana makinedeki cüzdanlardan (“Ana Makinedeki Cüzdanlar”) bir ya da daha fazlasına kripto para ekleme (iii) kripto para ticareti amaçlı olarak, Ana Makinedeki Cüzdanda kur bedeli ekleme; ve (iv) Platform üzerinden Kripto Para İşlemleri ve Ana Makinedeki Cüzdan bakiyesini/bakiyelerini izleme, (bir arada “Hizmetler”).

 2. Bu Kullanıcı Sözleşmesi Üzerinde Yapılacak Değişiklikler

  Herhangi bir zamanda, kendi yegane takdir hakkımızla, bu Kullanıcı Sözleşmesi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Değişiklik yapmamız durumunda, değiştirilen Kullanıcı Sözleşmesini, www.thodex.com adresinde yayınlayacağız ve yukarıdaki “Son Güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz. Hesabınızla ilgili adresinize e-posta göndererek ya da Platform üzerinden bir bildirimde bulunarak sizlere bilgi vermemiz de mümkündür. Bazı durumlarda belli bir bildirim şeklinin kullanılması, bizlerde, başka durumlarda da aynı bildirim şeklinin kullanılması mecburiyeti oluşturmamaktadır. Bildirimimizde başka türlü belirtmediğimiz takdirde, değiştirilen Kullanıcı Sözleşmesi, derhal geçerli olmaya başlayacak ve herhangi bir askıdaki Kripto Para İşlemi de dahil, Hizmetlerin, o andaki ya da sonraki kullanımında uygulanacaktır. Hizmetlerimize her eriştiğinizde ve onları her kullandığınızda, bu Kullanıcı Sözleşmesini gözden geçirme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bizlerin bildirimde bulunmasının ardından, Hesabınıza olan erişiminize ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul etmeniz anlamına gelecektir. Değiştirilen koşul ve hükümlerin herhangi biri üzerinde mutabık kalmadığınız takdirde, Hizmetlere erişmeyi ve onları kullanmayı durdurmanız ve Hesabınızı derhal kapatmanız gerekmektedir. TL Tahtası ve Kripto Tahtası üzerinde işlem yapmak istemeniz halinde, Thodex-TR üyesi olarak kayıtlı olmanız zorunlu değildir. Yapacağınız işlemler, Thodex INC ile Koineks Teknoloji Anonim Şirketi arasında akdedilen hizmet sözleşmesi ile düzenleme altına alınmıştır.

 3. Uygunluk
  1. Genel Gereksinimler

   Bir Hesap kaydı yaptırmak ya da Hizmetlere erişmek ve onları kullanmak için, en az 18 yaşında ve bu Kullanıcı Sözleşmesini yapacak yasal yeterliliğe sahip olmanız gerekmektedir.

  2. Kısıtlanmış Eyaletler

   Thodex’in, Hizmetleri temin etme konusunda yetki sahibi olmadığı herhangi bir eyalette (“Kısıtlanmış Eyaletler”) yaşıyorsanız, bir Hesap kaydı yaptırmanız ya da Hizmetleri kullanmanız mümkün değildir. Referansla eklenmiş olan, Kısıtlanmış Eyaletlerin güncel bir listesi, www.thodex.com adresinde mevcuttur ve herhangi bir zamanda değişikliğe tabi olabilir.

   Burada, herhangi bir Kısıtlanmış Eyaletin sakini olmadığınızı ve hesap kaydı yapmanız veya Hizmetlerimizi kullanmanızı engellemeye yönelik yöntemlerimizin etkili olmadığı ya da atlatılabildiği durumlarda bir Hesap kaydı yapmayacağınızı veya Hizmetleri kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  3. Kısıtlanmış Yabancı Yargı Alanları

   Amerika Birleşik Devletleri’nin mal ve hizmetler üzerinde ambargo uyguladığı ya da Hizmetleri kullanmanızın yasaklı olduğu veya o yargı alanı ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin herhangi bir geçerli kanununu, başka şekillerde ihlal edeceği herhangi bir eyalet, ülke, bölge veya başka bir yargı alanında (“Kısıtlanmış Yargı Alanı”) bulunmanız, kontrolünde, vatandaşı ya da sakini olmanız durumunda, bir Hesap kaydı yaptırmanız ya da Hizmetleri kullanmanız mümkün değildir. Herhangi bir Kısıtlanmış Yargı Alanından Hizmetlere olan erişimi kısıtlamak üzere kontroller gerçekleştirmemiz mümkündür.

   Burada, herhangi bir Kısıtlanmış Yargı Alanının kontrolünde, , vatandaşı ya da sakini olmadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz ve herhangi bir Kısıtlanmış Yargı Alanında bulunurken, o yargı alanlarından hesap kaydı yapmanız veya Hizmetlerimizi kullanmanızı engellemeye yönelik yöntemlerimizin etkili olmadığı ya da atlatılabildiği durumlarda, bir Hesap kaydı yapmayacağınızı veya Hizmetleri kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kısıtlanmış Yargı Alanlarının güncel bir listesi, www.thodex.com adresinde mevcuttur ve herhangi bir zamanda değişikliğe tabi olabilir.

  4. Kısıtlanmış Kişiler ve Faaliyetler

   Burada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, ABD Ticaret Bakanlığı veya ABD İçişleri Bakanlığı tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş olarak tanımlanmamış ve herhangi bir yaptırım listesine alınmamış olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, Hizmetlerimizi, herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 4. Hesap Kaydı
  1. Kişisel Bilgiler

   Hesap kayıt sürecinde, kimliğinizin belirlenmesi ve doğrulanması için isteyeceğimiz bilgi ve belgeleri (“Kişisel Bilgiler”) bizlere temin etmeniz gerekmektedir. Kişisel Bilgilerin, adınızı, e-posta adresinizi, ikamet adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi ve vergi kimlik numaranızı içermesi mümkündür. Kişisel Bilgiler ayrıca, devlet tarafından verilmiş, fotoğraflı belge (örneğin pasaportunuz, sürücü belgeniz ya da askeri tanımlama kartınız), hesap beyanlarınız ve gerekli hale getirebileceğimiz başka belgeleri de içerebilir. Kişisel Bilgiler, kendi takdir hakkımıza göre ve geçerli kanunlara uygun bir şekilde bizlerde kalacaktır. Bizlere doğru, güncel ve tam Kişisel Bilgiler temin ettiğinizi kabul etmektesiniz.

  2. Doğrulama

   Burada, aşağıdaki amaçlara yönelik olarak, gerekli gördüğümüz herhangi bir önlemi almamız adına, bizlere ya da belirleyeceğimiz bir üçüncü taraf hizmet tedarikçisine yetki vermektesiniz (i) vermiş olduğunuz Kişisel Bilgilerin teyit edilmesi; (ii) Kişisel Bilgilerinizin doğrulanarak geçerli kılınması; ve (iii) sonuçlara dayalı olarak, gerekli gördüğümüz herhangi bir işlemin yerine getirilmesi. Bu sürecin, Hesabınızın kaydedilmesinde gecikmeler olması ile sonuçlanabileceğini ve Hesap kaydınız başarılı bir şekilde tamamlanana kadar, Hizmetlere erişme ve kullanma yetkiniz olmayacağını kabul etmektesiniz.

 5. Hesap Yetkilendirmeleri
  1. Thodex’i Yetkilendirme

   Hesabınızın, kendinizin yönlendirdiği bir hesap olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz ve burada, Thodex’i, talimatlarınızı, bu Kullanıcı Sözleşmesine uygun bir şekilde yerine getirmesi için aracınız olarak atamaktasınız. Burada, Thodex’i, Hesabınızı açmak ve kapatmak, kripto para ticareti için siparişler (“Siparişler”) vermek ve iptal etmek, Thodex’e ödenmesi gereken herhangi bir bedeli tahsil etmek ve mahsup işlemi uygulamak ve talimatlarınızı yerine getirmek için makul olan diğer adımları atmak üzere yetkilendirmektesiniz.

  2. ACH Üzerinden Fon Yatırma Yetkisi

   Anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Platform üzerinden, bir kur bedelinin yatırılması için bir Sipariş verdiğinizde, Thodex’i, yatırmak üzere, fonların, banka hesabınızdan, Thodex müşteri işlem hesabına aktarılmasına yönelik talimatı kabul etmesi için bankanıza bilgi vermesi adına yetkilendirmekte ve kendisine bu konuda talimat vermektesiniz.

 6. Marj Kullanımının Yasaklanması

  Hizmetlerin kullanımında, kripto para satın almak için herhangi bir borç alınmış, kaldıraçlı veya marjlı fonları (“Marj”) kullanma yetkiniz olmadığını ve Marjın banka hesabınızdan Thodex’e transferine yönelik herhangi bir emrin ya da talimatın Thodex tarafından reddedilebileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Thodex tarafından bu emrin ya da talimatın reddedilmemesi bu hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve kripto para satın almak için Marj kullanımına yönelik bir yetki kazandırmayacaktır. Bu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal edecek şekilde, Marj kullanımına yönelik verilen bu tür herhangi bir emir ya da talimat, Hesabınızın askıya alınması ya da derhal sona erdirilmesi ile sonuçlanabilir.

 7. Hesap Yönetimi
  1. Hesap Erişimi

   Hesap kayıt sürecinde, kullanıcı adı ve şifre oluşturmanız gerekecektir. Ek olarak, çok faktörlü doğrulama (bir arada “Oturum Açma Kimlik Bilgileri”) konusunda yetkilendirilmeniz veya bunun gerekli hale getirilmesi söz konusu olabilir. Hesabınıza, sadece Oturum Açma Kimlik Bilgilerini kullanarak veya tarafımızdan yetkilendirildiğiniz veya gerekli hale getirildiği şekli ile erişebilirsiniz. Zaman zaman, Hesap ve Hizmetlere erişiminizin ve onlardan yararlanmanızın bir koşulu olarak, kendi takdir hakkımızla, Oturum Açma Kimlik Bilgilerini değiştirmenizi ve Kişisel Bilgilerinizi tekrar doğrulamanızı gerektirebiliriz.

   Burada, Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizi, herhangi bir üçüncü-tarafla paylaşmayacağınızı ya da Hesabınıza, herhangi bir üçüncü-tarafın erişim elde etmesine izin vermeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz ve yine burada, erişimin yetkili veya yetkisiz olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir kimsenin, Hesabınıza Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizi kullanarak yaptığı herhangi bir eylemin veya verdiği talimatın ya da siparişin sorumluluğunu üstlenmektesiniz.

   Sadece, bir Hesabı başarılı bir şekilde kaydettirmiş olan kişiler ve yetkili yasal kuruluşlardan oluşan müşteriler (“Kullanıcılar”) Hizmetlere erişme ve onları kullanma yetkisine sahiptir.

  2. Hesabın Güncelliği

   Hesabınızla ilgili bilgileri (“Hesap Profili”) her zaman için güncel tutmanız gerekmektedir ve daha önce temin etmiş olduğunuz Kişisel Bilgilerde meydana gelen herhangi bir değişiklik konusunda bizlere derhal bilgi verme konusunda mutabık kalmış durumdasınız. YAŞADIĞINIZ EYALETTE OLAN BİR DEĞİŞİKLİĞİN, HİZMETLERE OLAN ERİŞİM VE KULLANIMINIZI ETKİLEYEBİLECEĞİNİ ANLAMAKTA VE BURADA YAŞADIĞINIZ EYALETTE MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN MEYDANA GELMESİ ÖNCESİNDE, BİZLERE BİLGİLENDİRECEĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ. LÜTFEN, www.thodex.com ADRESİNDEKİ KISITLANMIŞ EYALETLER LİSTESİNE BAŞVURUNUZ.

   Yasal uygunluk programımızın (“AML Programı”) bir parçası olarak, kanun tarafından gerektirileceği şekilde ve/veya iç politika ve prosedürlerimiz uyarınca, Hesabınızı ve Hizmetleri kullanmanızı gözlem altında tutacağız ve Kişisel Bilgilerinizi sürekli olarak gözden geçireceğiz. Herhangi bir zamanda, Hesap ve Hizmetlere erişiminizin ve onlardan yararlanmanızın bir koşulu olarak, sizden, bizlere fazladan Kişisel Bilgi temin etmenizi gerektirmemiz söz konusu olabilir. Bu süre içerisinde, Hesap ve Hizmetlere erişiminizin ve onlardan yararlanmanızın geçici olarak kısıtlanması mümkündür.

  3. Hesap Güvenliği

   Oturum Açma Kimlik Bilgileriniz ve herhangi bir diğer doğrulama şeklinin güvenliğinin yönetilmesi ve sürdürülmesinin tek sorumlusu sizsiniz ve Oturum Açma Kimlik Bilgileriniz ve/veya Hesabınıza olan herhangi bir yetkisiz erişimden ya da kullanımdan (“Yetkisiz Erişim”) dolayı bizlerin sorumlu olmadığını (ve bizleri sorumlu tutmayacağınızı) anlamakta ve kabul etmektesiniz.

   Başka internet siteleri için kullanmadığınız, özgün bir şifre belirleyerek, Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizi periyodik olarak güncelleyerek ve Oturum Açma Kimlik Bilgileri ve diğer doğrulama şekillerini gizli ve birbirinden ayrı bir şekilde saklayarak, Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizin güvenliğini sürdürme konusunda mutabık kalmış durumdasınız.

  4. Yetkisiz Hesap Aktivitesi

   Yetki verilmemiş veya şüpheli talimatlar, siparişler, eylemler veya işlemler (“Yetkisiz Aktivite”) karşısında Hesabınızı gözlem altında tutmak, sadece sizin sorumluluğunuzdadır ve herhangi bir Yetkisiz Aktiviteden dolayı bizlerin sorumlu olmadığını (ve bizleri sorumlu tutmayacağınızı) kabul etmektesiniz.

   Yetkisiz Aktivite karşısında, Hesabınızı, (i) sürekli olarak işlem geçmişiniz ve Hesap Profilinizi gözden geçirerek; (ii) bizlerin Platform üzerinden temin ettiği, Hesabınıza veya Hesabınızla ilgili e-posta adresinize ilettiği herhangi bir işlem makbuzu, teyidi ve bildirimlerini alır almaz inceleyerek; (iii) geçerli olduğu şekli ile, vermiş olduğunuz bir Sipariş veya talimatın alındığı, uygulandığı ya da iptal edildiğine dair bizden bir teyit alıp almadığınızı kontrol ederek ve (iv) bu şekilde herhangi bir teyit almamanız durumunda, söz konusu Sipariş veya talimattan itibaren 48 saat içerisinde bilgilendirmede bulunarak koruyacağınızı kabul etmektesiniz.

  5. Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyeti

   Herhangi bir fiili veya şüphelenilen Yetkisiz Erişim ve/veya Yetkisiz Aktivite, Thodex tarafından, potansiyel bir dolandırıcılık (“Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyeti”) olarak ele alınacaktır. Herhangi bir Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyetini öğrenmeniz ya da şüphelenmeniz durumunda, [email protected] adresine e-posta göndermek sureti ile, 48 saat içerisinde bizleri bildireceğiniz konusunda mutabık kalmış durumdasınız. Şüpheye mahal bırakmamak adına, bu tip bir faaliyetin meydana geldiği konusunda herhangi bir bildiriminin alınması üzerine, Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyetini öğrenmiş olduğunuz düşünülecektir. Sizlerden, herhangi bir Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyeti ile ilgili yazılı bir bildirim alınması ile birlikte, örneğin, Hesabınıza olan erişimin geçici bir şekilde kısıtlanması, herhangi bir bekleyen Kripto Para İşleminin askıya alınması, herhangi bir bekleyen para çekme işleminin askıya alınması ve/veya sizlerden Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizi değiştirmenizin istenmesi gibi, Hesabınızı korumaya yönelik makul işlemleri yerine getireceğiz.

   Herhangi bir Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyetini, yasal makamlara derhal bildireceğiniz ve bizlere, o yasal makamlarca hazırlanan herhangi bir raporun bir suretini temin edeceğiniz konusunda mutabık kalmış durumdasınız. Herhangi bir Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyeti üzerinde soruşturma yürütülmesi durumunda, ayrıca (i) söz konusu soruşturmada, yasal makamlar ve Thodex ile tam olarak işbirliği yapacağınızı; (ii) herhangi bir gerekli yeminli beyanı derhal, doğru ve uygun bir şekilde vereceğinizi ve (iii) Thodex veya bizler tarafından belirlenen herhangi bir üçüncü-tarafa, söz konusu soruşturma için gerekli olacağı şekilde, mobil cihazınıza bilgisayarınıza ve ağınıza erişim imkanı sağlayacağınızı kabul etmektesiniz. Bu şekildeki herhangi bir soruşturmada, herhangi bir şekilde işbirliği yapılamamasının, Hesabınıza ve Ana Makinedeki Cüzdanınızda/Cüzdanlarınızda bulunan herhangi bir kripto paraya erişim hakkını yeniden elde etmenizi geciktirebileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

 8. Hesap Kapama
  1. Hesap Kapama

   Thodex’in, kendi yegane takdir hakkımız ile, kapatma işleminin bir soruşturmanın örtbas edilmesi amacı ile yapıldığına inandığı durumlar haricinde, Hesabınızı, herhangi bir zamanda ve for herhangi bir nedenle kapatabilirsiniz. Bir Hesabın kapatılması, bu Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak, kapatma öncesinde oluşmuş herhangi bir hak veya yükümlülüğü etkilemeyecektir. Hesabınızı kapatmadan önce, Ana Makinedeki Cüzdanınızda/Cüzdanlarınızda bulunan herhangi bir bedel ve/veya kripto para bakiyesini çekmeniz gerekmektedir; buradaki bedeller, geçerli olduğu şekli ile, sizin tarafınızdan belirlenmiş olan kripto para adresine ya da banka hesabına aktarılacaktır.

   Hesabınızın kapatılması ile ilişkili olan, herhangi bir ücret, maliyet, gider, harç veya yükümlülükten (bir arada “Maliyetler”) sadece kendinizin sorumlu olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Herhangi bir yapılan Maliyetin, Hesabınızdaki değeri aşması durumunda, bu Maliyetlerin bedelini Thodex’e tazmin etme sorumluluğunuz olduğunu ve Hesabın kapatılması öncesinde ya da sonrasında veya bu Kullanıcı Sözleşmesinin sona erdirilmesi öncesinde ya da sonrasında ortaya çıkan tüm yükümlülüklerden, bu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca ya da başka şekillerde, Thodex karşısında yükümlü olmaya devam edeceğinizi de anlamakta ve kabul etmektesiniz.

  2. Hesabı Askıya Alma veya Sona Erdirme

   Hizmetleri kullanarak, aşağıdaki durumlarda, önceden bildirimde bulunmaksızın, Hesabınızı derhal askıya alma ya da sona erdirme ve Ana Makinedeki Cüzdanınız/Cüzdanlarınızda bulunan herhangi bir kripto para ve/veya para kuru bedelini/bedellerini dondurma hakkına sahip olacağımızı anlamakta ve kabul etmektesiniz: (i) kendi yegane takdir hakkımızla, bu Kullanıcı Sözleşmesi, AML Programımız veya herhangi bir geçerli kanun veya yönetmeliği ihlal etmekte olduğunuzdan şüphelenmemiz; (ii) kanun veya herhangi bir düzenleyici makam, mahkeme emri, geçerli dava çağrısı veya bir hükümet makamının bağlayıcı emri nedeni ile bu işlemleri yapmamızın gerekmesi; (iii) herhangi bir şüpheli veya Yetkisiz Aktiviteden ya da Hesap veya Oturum Açma Kimlik Bilgilerinize herhangi bir gerçek veya kalkışılmış yetkisiz erişim olmasından şüphelenmemiz; veya (iv) Hesaba, iki yıl ya da daha fazla süre erişilmemiş olması.

   Hesabınız askıya alınırsa ya da sona erdirilirse, Hizmetlere erişmek istediğinizde, sizlere bilgi verilecektir. Kendi yegane takdir hakkımızla ve kanunun izin verdiği ölçüde, Hesabınızın askıya alınması ya da sona erdirilmesine yönelik yazılı bildirimde bulunmamız da söz konusu olabilecektir.

   Kanun tarafından yasaklanmadıkça, Hesabınızın sona erdirilmesi ile birlikte, kendi yegane takdir hakkımızla, Ana Makinedeki Cüzdanınızda/Cüzdanlarınızda kalmış bulunan herhangi bir kripto para bakiyesini tasfiye etmemiz ve herhangi bir hasılayı, herhangi bir Maliyetin düşülmesinin ardından, banka hesabınıza iade etmemiz mümkün olabilecektir. Hesabınızın sona erdirilmesi durumunda, burada, Thodex’e, bu şekilde, Ana Makinedeki Cüzdanınızda/Cüzdanlarınızda kalmış bulunan herhangi bir kripto para bakiyesini, geçerli piyasa fiyatı/fiyatları üzerinden satma ve gelirini, söz konusu satışlar, Hesap ya da sona erdirilmesi ile ilgili maruz kalınan herhangi bir Maliyetin düşülmesinin ardından, banka hesabınıza aktarma yetkisi vermektesiniz.

 9. Kripto Paralar
  1. Tanım

   Burada tanımlandığı şekli ile, (ayrıca “sanal para,” “dijital para,” “dijital varlık” ve “dijital emtia” da denen) “kripto para,” bir değerin, dijital olarak ticareti yapılabilen, kriptografik protokole dayalı dijital temsili anlamına gelmektedir ve aşağıda gösterilen işlevlere sahiptir: (1) bir takas ortamı; ve/veya (2) bir hesap birimi; ve/veya (3) bir değer ortamı, ancak yasal bir statüye sahip değildir ve herhangi bir hükümet tarafından çıkarılmamakta ve garanti edilmemektedir. Kripto Para, bir ülkenin, yasal olarak belirlenmiş olan demir ya da kağıt, “para kurundan” (örneğin ABD doları) farklıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen, bu adresten FATF Raporu, Sanal Para Birimleri, Başlıca Tanımlar ve Potansiyel AML/CFT Riskleri, FİNANSSAL EYLEM GÜCÜ (Haziran 2014).

  2. Desteklenen Kripto Paralar

   Thodex şu anda, aşağıdaki kripto paraları desteklemektedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ripple XRP (XRP), Dash (DASH), Stellar (XLM), EOS (EOS). Thodex, kendi yegane takdir hakkımızla, Thodex tarafından kripto paranın listeye alınmasının ardından veya kripto paranın düzenleme kapsamındaki sınıflandırmasında olan bir değişiklik nedeni ile, kripto paranın özelliklerindeki gerekli değişiklikler de dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bir kripto parayı, listeden çıkarabilecektir.

  3. Ağ Kontrolü

   Thodex, blok zincir ağlarının oluşturulduğu ve kripto paraların oluşturularak ticaretinin yapıldığı ve işlem gördüğü herhangi bir yazılıma sahip değildir ve kontrolünü elinde bulundurmamaktadır. Genel olarak, blok zincir ağlarına yönelik bir yazılım, herkesin kullanabildiği, kopya alabildiği, değiştirebildiği ve dağıtımını yapabildiği açık kaynaklı bir programdır. Hizmetleri kullanarak, Thodex'in, kripto paraları destekleyen yazılımın ve ağların işletiminden sorumlu olmadığını ve bu yazılım ve ağların işlevi, güvenliği ya da mevcudiyeti hakkında bir garantide bulunmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

  4. Bölünmeler

   İlgili protokollerin işletim kurallarında ani değişiklikler meydana gelebilmektedir ve üçüncü taraflar zaman zaman bir kripto para ağının kopyasını oluşturabilmekte ve işlerim kuralları veya diğer özelliklerde değişiklikler (“Bölünmeler”) yapabilmektedir ve bunlar da bir ağın birden fazla versiyonu (her biri, “Bölünmüş Ağ”) ve bir kripto paranın da birden fazla versiyonu (“Bölünmüş Varlıklar”) olması ile sonuçlanabilmektedir.

   Bölünmüş Ağlar ve herhangi bir Bölünmüş Varlığın mevcudiyetinin tamamen Thodex'in kontrolü dışında olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz ve ayrıca kabul etmektesiniz ki, bir Bölünmüş Ağdan kaynaklanan Bölünmüş Varlıkların elimizdeki mevcudiyeti, kontrolümüz dışında olan üçüncü taraflara bağlı olabilmektedir. Bölünmelerin, Ana Makinedeki Cüzdan/Cüzdanlarınızda bulunan kripto paraların değerini, işlevini ve/veya hatta adını dahi maddi olarak etkilediğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Bir Bölünme olması durumunda, Thodex’in, Hizmetleri, kendi yegane takdir hakkımızla, hangi Bölünmüş Ağın/Ağların destekleyeceği tarafımızdan tespit edilirken (sizlere bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın) askıya alabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

   THODEX’İN, KENDİ YEGANE TAKDİR HAKKIMIZLA, BİR BÖLÜNMÜŞ AĞI DESTEKLEMEMEYİ TERCİH EDEBİLECEĞİNİ VE SİZLERİN DE BU DESTEKLENMEYEN BÖLÜNMÜŞ AĞDA BULUNAN BİR BÖLÜNMÜŞ VARLIKLA İLGİLİ OLARAK BİR HAK, TALEP YA DA BAŞKA BİR İMTİYAZINIZ OLMAYACAĞINI KABUL ETMEKTE VE BURADA MUTABIK KALMAKTASINIZ. BURADA AYRICA, THODEX’İN, KENDİ YEGANE TAKDİR HAKKIMIZLA, BU TİP BÖLÜNMÜŞ VARLIKLARA OLAN YAKLAŞIMI BELİRLEYEBİLECEĞİNİ VE BUNUN, ONDAN VAZGEÇİLMESİNİ YA DA HİZMETLERİN BİR PARÇASI OLARAK BAŞKA ŞEKİLLERDE DESTEKLENMEMESİNİ DE İÇEREBİLECEĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALMAKTASINIZ. BURADA, THODEX’İN BÖLÜNMÜŞ AĞLARIN ÇOĞUNU DESTEKLEMEDİĞİNİ VE BÖLÜNMÜŞ VARLIKLARIN ÇOĞUNUN, SİZLERE ULAŞILABİLİR HALE GETİRİLME İHTİMALİNİN OLMADIĞINI ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

  5. Kripto Para Ticaretinin Riskleri

   Kripto paralar ve kripto para ticareti ile ilgili bir takım riskler bulunmaktadır. Hizmetlerimize erişim sağlayarak ve onları kullanarak, burada, referansla dahil edilmiş olan ve www.thodex.com adresinde bulunan ve Kripto Para Risk İfşası’nı okuduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 10. Kripto Para İşlemleri
  1. Sipariş Türleri

   Kripto Para İşlemlerinin yerine getirilmesine yönelik siparişler, aşağıda tanımlandığı şekilde, piyasa siparişi (“Piyasa Siparişi”) veya limitli sipariş (“Limitli Sipariş”) olarak verilebilir.

   1. Piyasa Siparişleri

    Thodex, belirtilen ABD doları değerine dayalı olarak, kripto para satın almak ya da satmak için ve kripto para satmaya yönelik Piyasa Siparişleri olması durumunda, herhangi bir kripto paradaki mülkiyetinizin tamamına yönelik Piyasa Siparişlerini kabul etmektedir. Piyasa Siparişleri, verilmesinin ardından 1 (bir) saniye içerisinde, Piyasa Siparişinin girildiği zamandaki piyasa bedeline dayalı olarak girilmektedir. Piyasa Siparişinizin girildiği fiyatın, Piyasa Siparişinizin verildiği zamanda gösterilen fiyattan farklılık gösterebileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz ve yine anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Thodex, kendi yegane takdir hakkı ile, piyasadaki emsal bedel, yüzde (%20) değerinden daha fazla arttığında, herhangi bir Piyasa Siparişini iptal edebilir. Thodex, sizlere, herhangi bir Piyasa Siparişinin iptal edilmesi durumunda bilgilendirme yapacaktır.

   2. Limitli Siparişler

    Thodex, ABD doları olarak belirtmiş olduğunuz bedele dayalı olarak, kripto para almak ve satmak üzere Limitli Siparişleri kabul etmektedir. Limitli Siparişler, emsal piyasa fiyatı, belirttiğiniz Limit Sipariş fiyatına eşitse ya da daha iyi ise girilecektir. Vermiş olduğunuz herhangi bir Limitli Siparişin, sizler tarafından yerine getirilene ya da iptal edilene dek geçerli kalmaya devam edeceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

  2. Siparişin Verilmesi

   Siparişler, Platform üzerinden, Hesabınızda, Oturum Açma Kimlik Bilgileri kullanılarak verilmektedir. Kripto para alma ve satmaya yönelik tüm Siparişlerin, gerçek bir satın alma ya da satış niyeti taşındığına dair vaadinize güvenerek yerine getirileceğini ve Thodex’in, Siparişin girildiği anda, izin verilmiş fonlardan, ödemenin tamamının yapılmasını gerektirdiğini anlamaktasınız. Ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Hesabınızda yeteri kadar fon olmaması durumunda, kripto para almak için bir Sipariş vermenize izin verilmeyecektir ve yine Hesabınızda yeteri kadar fon olmaması durumunda, kripto para satmak için bir Sipariş vermenize izin verilmeyecektir.

   Thodex’in, vermiş olduğunuz bir Siparişin girileceğini garanti edemediğini anlamakta ve kabul etmektesiniz ve ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Thodex, herhangi bir Sipariş ya da bir Sipariş kısmını, o Siparişin (i) Thodex’in programlı ya da programsız bir bekleme zamanında verilmesi; (ii) bu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını ihlal etmesi; veya (iii) pazarlanabilir olmaması durumunda iptal etme hakkını elinde tutmaktadır.

  3. Fonların Kaynağı; Hasılatların Aktarılacağı Yer

   Thodex, sadece Hesabınızda bulunan fonlar kullanılarak yapılan Kripto Para İşlemlerine yetki vermektedir. Kripto Para İşlemleri yapmak üzere sizin mülkiyetinizde olmayan fonları kullanmanıza izin verilmediği ve herhangi bir üçüncü taraf adına Kripto Para İşlemleri yapma yetkiniz olmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Burada, Kripto Para İşlemleri yapmak üzere (şu anda ve gelecekte) kullandığınız tüm fonlarıın herhangi bir suç ya da dolandırıcılık faaliyetinin doğrudan ya da dolaylı gelirleri niteliğinde olmadığını burada beyan ve taahhüt etmektesiniz.

   Kripto Para İşlemlerinden gelen herhangi bir hasılatın Hesabınıza yatırılacağını ve bu gelirleri, kendi mülkiyetinizde ve kontrolünüzde olan bir hesap ya da blok zinciri de dahil, doğrudan herhangi bir diğer hesap veya blok zinciri adresine aktarma seçeneğinizin olmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

  4. İşlem Limitleri

   Hizmetlerdeki kullanımınızın, belli bir zamanda işlem yapabileceğiniz (ABD doları cinsinden) bir hacim limitine tabi olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Bu limitler, kendi yegane takdir hakkımızla, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve yine kendi takdir hakkımızla, belli Kullanıcılar için, daha yüksek limitler uygulamamız da mümkündür.

  5. İşlem Kaydı

   Siparişiniz girildiğinde, Thodex sizlere Platform üzerinden veya Hesabınızla ilgili e-posta adresinize e-posta yollayarak teyit belgesi (“İşlem Makbuzu”) gönderecektir. Kendi yegane takdir hakkımızla ve sizlere önceden bildirimde bulunmaksızın, Siparişleri, periyodik olarak, tek bir İşlem Makbuzu halinde konsolide etmemiz söz konusu olabilir. İşlem Makbuzları, aşağıdaki bilgileri içerecektir: (i) Kripto Para İşlem tarihi; (ii) Sipariş türü; (iii) ticari ikili; (iv) alınan ya da satılan kripto paranın miktarı ve ABD doları cinsinden değeri; (v) fiyat bilgileri; (vi) ücretler; (vii) özgün Sipariş tanımlama numarası; ve (viii) kendi yegane takdir hakkımızla veya kanun tarafından gerektirildiği şekilde dahil etmeyi tercih edebileceğimiz herhangi bir diğer bilgi.

   Önceki on sekiz (18) ay içerisinde gerçekleştirilen Kripto Para İşlemlerinizin bir kaydı (“İşlem Geçmişi”) Platform üzerindeki Hesabınızda mevcut durumdadır. On sekiz (18) aydan daha eski olan bir İşlem Geçmişi, [email protected] adresine e-posta gönderilerek istenebilir

   Thodex, beş yıl ya da kanun tarafından gerektirilen diğer süreler boyunca, tüm Kripto Para İşlemlerinin kayıtlarını saklayacaktır.

   1. Mahsup Hakkı

    Bir Sipariş girildiği an yeterli fon temin edememeniz durumunda, Thodex, kendi yegane takdir hakkımızla- Siparişi kısmen ya da tamamen iptal etme ya da girme hakkını saklı tutmaktadır. Anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, yeterli fon temin edilememesinin, tarafınızdan, Thodex’e ödenmek üzere borç düşecek bir bedelle ( “Negatif Bakiye”) sonuçlanması durumunda, Thodex (i) bu şekildeki herhangi bir Negatif Bakiye için makul oranda faiz uygulama; (ii) tahakkuk etmiş olan herhangi bir faiz ve arızi zararlar da dahil, bu şekildeki herhangi bir Negatif Bakiyeyi, Hesabınızda bulunan herhangi bir kripto para sahipliğini tasfiye ederek ve gelirleri bu Negatif Bakiye bedeline kadar Thodex’e aktararak mahsup etme hakkına sahip olacaktır.

  6. İptaller

   Siparişler girildikten sonra iptal edilemezler. Girilmesini istemediğiniz herhangi bir Limitli Siparişin iptal edilmesi sorumluluğunun size ait olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Yine ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, girilmesi öncesinde, bir Limit Siparişi iptal etmeniz mümkün olmayacaktır ve Thodex, bir iptal talebinde bulunduktan sonra, bir Limit Siparişinin girilmesi konusunda, sizler karşısında, bir yükümlülük taşımayacaktır.

  7. Hatalar

   Herhangi bir hata (veya Kısım 7.5 dahilinde ana hatları ile verilen herhangi bir Potansiyel Dolandırıcılık Faaliyeti) ile ilgili olarak İşlem Makbuzlarınızı incelenmesi ve İşlem Geçmişinizin gözlem altında tutulmasının tek sorumluluğu size aittir. Bir İşlemler Makbuzu veya Sipariş iptal bildirimi almamışsanız, [email protected] adresinden, Siparişin verilmesinin ardından 48 saat içerisinde e-posta ile bizlere bilgi verme sorumluluğunuzun olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Yine ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, İşlem Makbuzunuzun doğruluğunu inceleme ve herhangi bir şüphelenilen hata olması durumunda, [email protected] adresinden, o İşlem Makbuzunun gönderilmesinin ardından 48 saat içerisinde e-posta ile bizlere bilgi verme sorumluluğu sadece size aittir. Burada, geçerli İşlem Makbuzunun gönderilmesinin ardından 48 saat içerisinde bizlere, herhangi bir itirazınız hakkında bilgi vermemiş olmanız durumunda, herhangi bir Kripto Para İşlemine karşı çıkma hakkınızdan feragat etmektesiniz.

   Thodex’in, Thodex tarafından hatalı olduğu düşünülen bir Kripto Para İşleminin geçersiz olduğunu ilan etme hakkının olduğunu ancak böyle bir mecburiyetinin olmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Bir Kripto Para İşleminin, Sipariş girildiği zaman, fiyatının, emsal fiyatla büyük ölçüde tutarsızlık taşıması durumunda, hatalı olduğunun düşünülmesi mümkündür (her biri “Hatalı İşlem”). Thodex ile kripto para satın almak ya da satmak üzere bir Sipariş verdiğiniz zaman, uygun fiyat ve Sipariş tipinin gönderilmesini sağlamaktan sorumlu olduğunuzu ve basit bir şekilde Siparişi verirken hatalı olduğunuzu ya da dikkat etmediğinizi ya da güncelleme yapmadığınızı iddia etmenizin, onun bir Hatalı İşlem olarak tespit edilmesini engellemeye yetmeyeceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Thodex bir Kripto Para İşleminin bir Hatalı İşlem olduğunu tespit ederse, Thodex tarafından, kendi yegane takdir hakkımızla, iptal edilmesi ya da değiştirilmesi konusunda mutabık kalmasanız bile, kısmen ya da tamamen geçersiz hale geldiğini duyurabilir ve bu durumda, Hatalı İşlemde alınan kripto para veya fonları iade edeceksiniz.

  8. Bekleme Zamanı

   Thodex, Hizmetleri, güvenilir ve güvenli bir şekilde vermek için, ticari anlamda makul bir şekilde çaba göstermektedir. Zaman zaman, Hizmetlerin verilmesinde, bazıları Thodex’in kontrolü dışında olan ve bazıları da Platform veya Hizmetlerin programlı bir şekilde bakımının yapılmasını ya da programlanmamış bir şekilde beklemeye alınmasını (bir arada “Bekleme Zamanı”) gerektirebilecek çeşitli etkenler nedeni ile, Hizmetlerin yerine getirilmesinde, kesintiler, hatalar, gecikmeler ya da başka aksaklıklar meydana gelebilmektedir.

   Bu Bekleme Zamanında, Platform veya Hizmetlerin tamamı ya da bir kısmının ulaşılabilir durumda olamayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz ve yine, Thodex’in, bir Bekleme Zamanı nedeni ile sizlerde meydana gelen herhangi bir rahatsızlık ya da zarardan dolayı, sizlere karşı yükümlülük ve sorumluluk taşımadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca, anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Bekleme Zamanının ardından, kripto paranın piyasa emsal fiyatları, o Bekleme Zamanı öncesindeki fiyatlardan, ciddi ölçüde farklılaşması da söz konusu olabilecektir.

 11. Ana Makinedeki Cüzdanlar

  Kripto Paralar ve yatırdığınız ve/veya Kripto Para İşlemlerinden elde ettiğiniz kur bedelleri, Hizmetlerin bir parçası olarak Ana Makinedeki Cüzdanların bir veya daha fazlasında saklanacaktır. Thodex, Hizmetler üzerinden alınan ve Ana Makinedeki Cüzdanlara eklenen kripto paraların bakiyesi ve mülkiyetinin takibini yapacaktır. Siz de, Hesabınızda bulunan kripto paraların bakiyesini, Platform üzerinden görüntüleyebileceğinizi anlamaktasınız.

 12. Genel Hizmet Koşulları
  1. Ücretler
   1. Thodex, sağladığı hizmetlerle ilgili tüm ücretlerini Site nin 'Ücretler' bölümünde ilan edecektir. Ücretler, ücret bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Site’nin ücret bölümüne www.thodex.com/fees adresinden ulaşılabilmektedir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
   2. Thodex, her alış-satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir ve Thodex, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklik sitede yayınladığı andan itibaren işleme alınacaktır.
   3. Sanal para transferleri iade edilemez, dolayısıyla Thodex tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Thodex i gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.
  2. Kendi Kendine Yönetilen Hesap

   Hesabınızın bir kendi kendine yönetilen hesap olduğunu, Hesabınız üzerinden verilen herhangi bir ve tüm Siparişlerin tek sorumlusu siz olduğunu ve tarafınızdan girilen tüm Siparişlerin talep edilmemiş ve yatırım kararlarınıza dayalı olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Yine anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Siparişlerinizle ilgili olarak, Thodex veya herhangi bir İştirakinden herhangi bir yatırım önerisi almadınız ve almayı beklemiyorsınuz. Bu Kullanıcı Sözleşmesinde geçen herhangi bir şeye bakılmaksızın, Thodex’in, sizin kararlarınızla ilgili bir sorumluluk kabul etmediğini ve bu konuda sizlere karşı bir yükümlülük taşımayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Yine anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, hiçbir durumda, Hizmetleri kullanmanız, bir yatırım önerisini içeren bir ilişki kurulduğu anlamına gelmeyecektir.. Ne Thodex’in, ne de herhangi bir İştirakimizin, ne de İştiraklerimizin çalışanları, aracıları, iş sahipleri, veya temsilcilerinin (i) bu Hesapla ilgili yatırım tavsiyesi vermediğini, (ii) herhangi bir kripto para, Kripto Para İşlemleri veya Siparişler ile ilgili öneride bulunmadığını veya (iii) Siparişleri talep edilmiş hale getirmediğini kabul etmektesiniz. Platform üzerinde araştırma materyalleri veya benzer bilgiler bulunması durumunda, burada, bunların, sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlı olduğunu ve Thodex tarafından, herhangi bir Kripto Para İşlemi veya herhangi bir yatırım stratejisine yönelik bir öneri niteliğinde olmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

  3. İletişimler

   Tüm bildirimler ve iletişimlerin, Platform, Hesabınız, veya Thodex tarafından Hesabınızla ilişkili olan e-posta adresinize yollanan e-postalar üzerinden gerçekleştirileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Yaptığımız tüm iletişimleri almanızı sağlamak için, e-posta adresinizi güncel tutacağınızı ve değişiklikleri bizlere derhal bildireceğinizi kabul etmektesiniz. Hesabınızla ilişkili olan e-posta adresinize yollanan e-postaların teslimatı geçerli bir gönderim olarak kabul edilecektir. Herhangi bir e-posta iletişiminin teslim edilmeden geri olması durumunda, sizler yeni ve geçerli bir e-posta adresi temin ederek teyidini yapana kadar, Hesabınıza olan erişimi bloke etme hakkına sahibiz.

  4. Vergiler

   Thodex’in vergi ve hukukla ilgili danışmanlık temin etmediğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Thodex, kanun tarafından gerektirilmesi durumda, kanuna uygun olarak, Kripto Para İşlemleri ve kripto para satış hasılatlarını İç Gelirler Servisine rapor edecektir.

   1. ABD’de Bulunan Kişiler

    Bu alt kısım, değiştirildiği hali ile, 1986 tarihli İç Gelirler Kanunu kısım 7701(a) kapsamında tanımlandığı hali ile, (ABD’de bulunan yabancılar dahil) ABD’de bulunan bir kimse (“ABD’de Bulunan Kişi”) için geçerlidir. Yeminli ifade ile, Thodex’e, Hesabınızla ilgili olarak temin ettiğiniz ya da edeceğiniz vergi kimlik numarası (herhangi bir Form W-9 üzerinde temin ettiğiniz ya da edeceğiniz vergi kimlik numarası da dahil olmak üzere) sizin doğru vergi kimlik numaranız olduğunu, burada onaylamaktasınız.

   2. ABD’de Bulunmayan Kişiler

    Bu alt kısım, bir ABD’de Bulunan Kişi olmamanız durumunda geçerlidir. Thodex’e, Hesabınızla ilgili olarak gönderdiğiniz ya da göndereceğiniz W-8BEN Formu üzerinde bulunan tüm bilgileri tamamen anladığınızı, burada onaylamaktasınız. Yeminli ifade ile, (i) Thodex’e gönderdiğiniz ya da göndereceğiniz W-8BEN Formu üzerinde bulunan tüm bilgileri tamamen incelediğinizi ve (ii) ve bildiğiniz kadarı ile, tüm bu bilgilerin doğru, gerçek ve tam olduğunu beyan etmektesiniz.

 13. Gizlilik Politikası

  Sizler hakkındaki bilgileri nasıl derlediğimiz, kullandığımız ve ifşa ettiğimize yönelik bilgilerle ilgili olarak, lütfen www.thodex.com adresindeki Gizlilik Politikamıza başvurunuz.

 14. İhlallere Yönelik Çözümler

  Sınırlama olmaksızın, herhangi bir nedenle, Thodex’e, eksik ya da yanlış bilgi verilmesi de dahil olmak üzere, siz ya da görevlileriniz, müdürleriniz, ortaklarınız, direktörleriniz, iştirakleriniz, bağımsız aracılarınız ya da yüklenicileriniz (bir arada “Aracılarınız”) tarafından bu Kullanıcı Sözleşmesi dahilinde verilenn beyanü teminat mutabakat ya da taahhütlerin ihlal edilmesi ya da bu Kullanıcı Sözleşmesi ya da Thodex’in herhangi bir politikasının gereklerine, başka şekillerde uygun hareket edilememesi durumunda, Thodex, (Kısım 8.2 dahilinde belirtildiği şekilde) Hesabınızı askıya alma ve/veya sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Siz ya da Aracılarınız tarafından yapılan bir ihlal nedeni ile Thodex’in maruz kalacağı tüm hasarlardan sorumlu olduğunuzu burada kabul etmektesiniz. Ayrıca, böyle bir ihlal olması durumunda, Thodex, tüm geçerli kanunlar kapsamında, Hesabınızla ilgili olarak güvence altına alınmış bir alacaklının haklarına sahip olacak ve Thodex ve İştiraklerinin maruz kaldığı tüm hasarları, Ana Makinedeki Cüzdanınızda/Cüzdanlarınızda tutulan herhangi bir veya tüm kripto paraları ve para kurlarını tasfiye ederek geri alabilecektir. Burada, varsa, böyle bir ihlal durumunda, hangi işlemlerin yapılacağının, Thodex’in yegane takdir hakkına tabi olduğunu ve bu işlemi, sizlere önceden bildirimde bulunmaksızın yapabileceğimizi kabul etmektesiniz. Siz ya da Aracılarınız tarafından yapılan ihlalin Thodex’teki Hesaplara yönelik başka tarafların da müdahalesini gerektirirse, Thodex ve İştiraklerinin bundan dolayı maruz kalacağı tüm hasarlar için müştereken ve münferiden sorumlu olacaksınız.

  Bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki bir çözüm yolunun kullanılmasının, kanun ya da eşitlik kapsamındaki bir başka çözüm yolunu hariç bırakmayacağını burada kabul etmekte ve mutabık kalmaktasınız. Thodex’in, buraya dahil edilen veya şu anda ya sa sonrasında, herhangi bir geçerli mevzuat veya kanun kapsamında yer alacak herhangi bir hakkını, yetkisini, çözüm yolunu veya imtiyazını (bir arada “Yasal Haklar”) kullanmaması ya da kullanmada gecikmesi, o Yasal Haklardan feragat edilmesi anlamına gelmeyecek, o Yasal Hakların kullanılmasını sınırlamayacak, daha sonra da kullanılmasını veya herhangi bir diğer hakkın, yetkinin, çözüm yolunun veya imtiyazın kullanılmasını engellemeyecektir.

 15. Tazminat
  1. Tarafınızdan Ödenecek Tazminat

   Bu Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri kapsamında sahip olabileceğiniz herhangi bir diğer yükümlülüğe ek olarak, aşağıdakilerle ilgili tüm iddialar, talepler, kovuşturmalar, davalar ve yasal işlemler ile tüm yükümlülükler, zararlar, giderler, (makul yasal ve hesap ücretleri ve masrafları da dahil) maliyetler, hasarlar, cezai işlemler, para cezaları, vergiler veya herhangi bir türdeki borç bedelleri için, Thodex, İştirakleri ve onların tüm çalışanları, direktörleri, müdürleri, ortakları, çalışanları, bağımsız yüklenicileri veya aracılarına (bir arada “Tazminat Verilen Thodex Kişileri”) tazminat ödeyeceğinizi, kendilerini savunacağınızı ve zarar görmelerine izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz (i) siz ya da Aracılarınız tarafından, herhangi bir nedenle, dolandırıcılık kapsamında ya da başka şekillerde, bu Kullanıcı Sözleşmesi, Hizmetler, Hizmetleri, Platformu, veya Hesabınızla ilgili herhangi bir diğer hizmeti kullanmanıza yönelik herhangi bir yükümlülük, mutabakat veya taahhüdünüzün yerine getirilememesi ya da onlara uygun hareket edilememesi; (ii) siz ya da Aracılarınız tarafından, bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında yaptığınız herhangi bir taahhüt ya da garantinin ihlal edilmesi ya da herhangi bir nedenle, Tazminat Verilen Thodex Kişileri’ne, herhangi bir yanlış ya da eksik bilgi verilmesi; (iii) siz ya da Aracılarınız tarafından, herhangi bir ihmalkar, dürüst olmayan, sahtecilik ya da suç kapsamında bir eylemde bulunulması ya da yapılması gerekenin yapılmaması; ve (iv) siz ya da Aracılarınız tarafından, siz veya onlar için geçerli olan herhangi bir kanun, kural veya yönetmeliğe uygun hareket edilememesi. Yukarıda verilenlere bakılmaksızın, bir Tazminat Verilen Thodex Kişisi, aşağıdaki Kısım 17 uyarınca tahkim tarafından belirlendiği şekli ile, tamamen kendi büyük çaplı ihmali, kasdi yanlış hareketi ya da dolandırıcılığı nedeni olması durumunda, bu paragraf kapsamında, varsa, herhangi bir yükümlülük ve maliyetler nedeni ile tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır.

  2. Tazminat Prosedürleri

   Bu Kısım 15 kapsamında, bir Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerinin herhangi bir yasal işlemin başlatıldığına dair bir bildirimi alması ile birlikte ve yine Bu Kısım 15 kapsamında size karşı bir iddiada bulunulması gerekiyorsa, Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri, sizlere derhal bilgi verecektir; ancak, sizlere peşin hükümde bulunulmadıkça (ve sadece bulunulması durumunda) Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerinin size bildirimde bulunmakta gecikmesi, sizleri, buradaki herhangi bir yükümlülüğünüzden muaf hale getirmeyecektir. Ayrıca, sizlere derhal bilgi verilmemiş olması, bu Kısım 15 dışındaki bir nedenle, herhangi bir Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri karşısında sahip olabileceğiniz herhangi bir yükümlülüğünüzden muaf hale getirmeyecektir. Herhangi bir Tazminat Verilen Thodex Kişisine karşı yürütülen bu tür bir yasal işlemde, burada belirtilen hükümlere tabi olarak katılım sağlama ve makul bir şekilde, Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri için tatmin edici bir danışmanlık hizmeti ile savunma yapma hakkınız olacaktır. Sizlerin, bu Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerine gönderdiği, savunmayı üstlendiğinize dair bildirimin alınmasından sonra, Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri ve danışman arasında yazılı olarak tanımlanan, sizler ve Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri arasındaki potansiyel ya da fiili bir çıkar çatışmasına ya da kovuşturmalara yönelik makul maliyetler dışında, bu Kısım 15 kapsamında, Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerine karşı herhangi bir yasal veya diğer giderden dolayı yükümlülük taşımayacaksınız. Bu iddiaların savunmalarının son durumları ile ilgili olarak Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerine bilgi verecek ve Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerinin, makul olmayan nedenlerle esirgenmeyecek olan onaylarını almaksızın herhangi bir çözüm yolu konusunda mutabakata varamayacaksınız. Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri bu tip herhangi bir yasal işlem karşısında, başka bir danışmanlık hizmeti alabilecek ancak kendilerine verilecek ücret ve giderleri, Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerini tatmin edecek şekilde savunmayı üstlenmişseniz, sizler ve Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri arasındaki potansiyel ya da fiili bir çıkar çatışmasına yönelik durumlar haricinde, sizin tarafınızdan karşılanmayacaktır. Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerinin, sizin bir iddiayı, doğru bir şekilde savunmadığınıza inanmaları durumunda, bu Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri, masrafları, sadece sizler tarafından karşılanacak şekilde bu iddiaların savunmasını üstlenebilecektir. Çözüm, Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerini, tüm yükümlülüklerden tamamen ibra etmedikçe ya da Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişileri tarafından kabul edilebilir nitelikte olmadıkça, herhangi bir yasal işlemi çözüme kavuşturmuş olmayacaksınız. Tazminat Verilen Thodex Kişisi ya da Kişilerinin, önceden verilmiş yazılı izni olması haricinde, tazminat vermeniz gereken herhangi bir durumda, herhangi bir iddiada bulunma veya herhangi bir uzlaşmaya gitmeniz mümkün değildir.

 16. Yükümlülüğün Sınırlandırılması

  THODEX’TEKİ HESABINIZ, HİZMETLER, HESAP KULLANIMINIZ, PLATFORM VE BUNLARLA İLGİLİ OLARAK SİZLERE TEMİN EDİLEN HERHANGİ BİR DİĞER HİZMET, GEÇERLİ KANUNUNUN TANIDIĞI EN GENİŞ ÖLÇÜDE, THODEX VE İŞTİRAKLERİ VE HERHANGİ BİR DİĞER HİZMET TEDARİKÇİSİ TARAFINDAN, “OLDUĞU” VE “MEVCUT OLDUĞU” ŞEKİLDE VE HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ OLMADAN TEMİN EDİLMEKTEDİR. THODEX, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, İMALI BİR ŞEKİLDE, TİCARETE YA DA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. SİZLERE VERİLEN HERHANGİ BİR HİZMETİN VEYA PLATFORMUN YA DA HERHANGİ BİR VERİ VEYA THODEX VEYA İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN VEYA PLATFORM ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEN DİĞER BİLGİLERİN HERHANGİ BİR BELLİ AMACI YA DA İHTİYACI KARŞILAYACAĞINA DAİR BİR GARANTİ BULUNMAMAKTADIR. BURADA VEYA PLATFORM ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEN HİZMETLERİN HATASIZ, KESİNTİSİZ, ZAMANLI, TAM YA DA DOĞRU OLACAĞINA DAİR BİR GARANTİ BULUNMAMAKTADIR.

  Thodex, İştirakleri, herhangi bir görevlisi, direktörü, müdürü, ortağı, çalışanları veya bağımsız aracıları ya da yüklenicileri; sizler veya İştiraklerinizin herhangi biri karşısında; herhangi bir zarar, (yasal ücretler ve maliyetler de dahil) masraf, yükümlülük, hasar, maliyet, talep, sorumluluk, ceza, harç, dava nedenleri, iddialar, para cezaları, (bilinen ya da bilinmeyen, kesin ya da muhtemel, tasfiyeli veya tasfiyesiz, doğrudan veya dolaylı, şu anda ya da gelecekte muaccel durumda, tahakkuk etmiş veya etmemiş olan) vergiler veya herhangi bir türdeki borç bedelleri (bir arada “Zararlar”) için, bunların Hesabınızdan, Hizmetlerden veya Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanması durumunda yükümlülük taşımayacaktır; bu kullanımlar, sınırlama olmaksızın, Hesap, Platform veya Platformu kullanımınız kapsamında herhangi bir ticaret veya diğer faaliyeti de içerecek ve bu faaliyetler de, yine sınırlama olmaksızın, kripto paraların satın alınması ve satılmasına, fonların Thodex’e yönlendirilmesine, kripto paraların saklanmasına yönelik Thodex’e gönderdiğiniz emirleri de içerecektir ve bu duruma, sadece, Zararların gerçek olması ve ilgili yargı yetkisine sahip olan mahkeme ya da tahkim panelince, Thodex, İştirakleri, herhangi bir görevlisi, direktörü, müdürü, ortağı, çalışanları veya bağımsız aracıları ya da yüklenicilerinin, büyük çaplı ihmali, kasdi yanlış hareketi ya da dolandırıcılığı nedeni olduğunun nihai olarak belirlenmiş olması istisna teşkil edecektir. Thodex, İştirakleri, herhangi bir görevlisi, direktörü, müdürü, ortağı, çalışanları veya bağımsız aracıları ya da yüklenicilerinin, büyük çaplı ihmali, kasdi yanlış hareketi ya da dolandırıcılığı nedeni olduğunun nihai olarak belirlenmiş olması durumunda, bu tip fiili Zararlar karşısında yükümlülük taşımayacaksınız. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda, Thodex, İştirakleri, herhangi bir görevlisi, direktörü, müdürü, ortağı, çalışanları veya bağımsız aracıları ya da yüklenicilerinin hiçbiri, sizler karşısında herhangi bir Zarar sorumluluğu ya da herhangi bir diğer yükümlülük taşımayacaktır: (i) Hesap veya Hesabınız üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak piyasalarda bulunan başka katılımcıları ya da herhangi bir üçüncü tarafın hizmetleri ya da faaliyetlerinden ya da gerekeni yapmamasından kaynaklanması ya da (ii) sistem aksamaları, kesintiler, Hesaba yetkisiz erişim, mülk dönüştürmesi, herhangi bir türdeki hata, hükümet eylemleri, mücbir sebepler, ticaretin askıya alınması veya Thodex’in üzerinde doğrudan kontrolünün olmadığı, herhangi bir diğer sebepten kaynaklanması. Yine, ayrıca, Thodex, İştirakleri, herhangi bir görevlisi, direktörü, müdürü, ortağı, çalışanları veya bağımsız aracıları ya da yüklenicilerinin hiçbiri; Kripto Para İşlemleri için Thodex’e emir gönderme, fon transferini Thodex’e yönlendirme ve kripto paralarınızın saklanması da dahil, sınırlama olmaksızın, Hizmetler ve Hizmetleri kullanımınız, Platform ve Platformu kullanımınız ile ilgili olarak meydana gelen, dolaylı, özel, arızi, cezai ya da örnek niteliğinde olan ve doğrudan niteliği olmayan hasarlar nedeni ile herhangi bir Zarar sorumluluğu taşımayacaktır.

 17. İhtilafların Halli
  1. Zorunlu Tahkim.

   Taraflar arasında ihtilaf çıkması durumunda, ihtilaf bedeli 250,000 ABD doları değerini aşmadıkça, [Delaware]’de bulunan tek bir hakem vasıtasıyla, tahkim yolu ile çözüme kavuşturulacaktır. Aşması durumunda, tahkim, [Delaware]’de bulunan tek bir hakemden oluşacaktır.

  2. Tahkim Açıklaması.

   TAHKİM, TARAFLAR ÜZERİNDE NİHAİ VE BAĞLAYICI OLACAKTIR.

   TARAFLAR, JÜRİ YARGILAMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, MAHKEMEDE ÇÖZÜM BULMA HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTEDİRLER, ANCAK AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE, SADECE BİR ARA ÇÖZÜM YA DA EŞİT BİR ÇÖZÜMÜ MAHKEMEDE ARAMA HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIRLAR.

   TAHKİM ÖNCESİ KEŞİF ÇALIŞMASI, GENELLİKLE, MAHKEME KOVUŞTURMALARINDAN DAHA SINIRLI VE FARKLI NİTELİKTEDİR.

   HAKEM VEYA TAHKİM HEYETİ, GEREKÇELİ KARAR VERECEKTİR.

  3. TAHKİM ANLAŞMASI.

   TARAFLARDAN HER BİRİ, ARALARINDA BİR İHTİLAF ÇIKMASI DURUMUNDA, DİĞER TARAFA (VEYA KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN ÜZERİNDE BAĞLAYICI OLDUĞU ANLAŞILAN İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİNE) DERHAL BİLGİ VERECEĞİNİ KABUL ETMEKTEDİR. TARAFLAR, HERHANGİ BİR BU TÜR ANLAŞMAZLIĞI, RESMİ BİR İŞLEM ÖNCESİNDE, GAYRI RESMİ YOLLARDAN ÇÖZMEYE ÇALIŞACAKLARI KONUSUNDA MUTABIKTIRLAR. ANLAŞMAZLIĞIN, GAYRI RESMİ YOLLARDAN OTUZ (30) GÜN İÇERİSİNDE ÇÖZÜLEMEMESİ VE (AŞAĞIDA TARİF EDİLDİĞİ GİBİ) ARABULUCULUK FAALİYETİNİN İHTİLAFI ÇÖZEMEMESİ DURUMUNDA, HERHANGİ BİR TARAFIN TAHKİM TALEBİNDE BULUNMASI MÜMKÜNDÜR. YUKARIDA BELİRTİLENLERE BAKILMAKSIZIN, HER BİR TARAF, İDDİA HAKLARINI KORUMAK ÜZERE GEREKLİ ZAMAN KISITLAMALARI YA DA HERHANGİ BİR YASAL SINIRLAMA NEDENİ İLE, BU SÜRE ÖNCESİNDE TAHKİME BAŞVURABİLİR.

   VE THODEX (VEYA İŞTİRAKLERİ) ARASINDA; SINIRLAMA OLMAKSIZIN HİZMETLERİN HERHANGİ BİR KULLANIMI, PLATFORMUN KULLANIMI, ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ, KRİPTO PARA ALMAK YA DA SATMAK ÜZERE GÖNDERİLEN EMİRLER VE KRİPTO PARALARINIZIN SAKLANMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BU KULLANICI SÖZLEŞMESİ, HESAP, HESAPTAKİ HERHANGİ BİR FAALİYETTEN KAYNAKLANAN, AKDİ, YASAL YA DA BAŞKA TÜRLÜ, HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ, TALEP VE DAVA SEBEBİ, (KONU, TEK HAKEM TARAFINDAN ÇÖZÜLECEKSE, KOLAYLAŞTIRILMIŞ PROSEDÜRLERİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE) İLGİLİ TAHKİM USUL VE ESASLARINA GÖRE, İLGİLİ TAHKİM YOLU İLE, TAM VE NİHAİ OLARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAKTIR. TAHKİM [Delaware] DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLUP, BU YERİN UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA, BULUNDUĞUNUZ ÜLKEDE YERİNE GETİRİLECEKTİR. TAHKİMİN, KARŞI TARAFIN TAHKİM İÇİN YAPTIĞI YAZILI TALEP YA DA TAHKİME YÖNELİK NİYETİNİ YAZILI OLARAK BİLDİRMESİ ÜZERİNE BAŞLATILMALIDIR. KONU, BEDELİ 250,000 ABD DOLARINI AŞMAMASI DURUMUNDA, TEK BİR BAĞIMSIZ HAKEM YOLU İLE KARARA BAĞLANACAKTIR; AŞMASI DURUMUNDA İSE, BİRİ THODEX, BİRİ SİZLER VE ÜÇÜNCÜSÜ DE İLK İKİSİ TARAFINDAN SEÇİLECEK OLAN ÜÇ BAĞIMSIZ HAKEM YOLU İLE ÇÖZÜLECEKTİR. HAKEM/HAKEMLERİN, ENDÜSTRİYE YÖNELİK DENEYİM SAHİBİ OLMASI GEREKLİDİR. HAKEM/HAKEMLER, GEÇERLİ OLABİLECEK KANUNLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASINA İZİN VERMEDEN, DELAWARE EYALETİ KANUNLARINI UYGULAYACAKLARDIR. TAHKİMİN KENDİSİ, FEDERAL TAHKİM KANUNU 9 USC §1 ET’YE TABİ OLACAK VE VERİLEN KARAR, HERHANGİ BİR GEÇERLİ MAHKEMEDE KAYDEDİLEBİLECEKTİR. HAKEM VEYA KURUL, GEREKÇELİ KARAR ÇIKARACAKTIR. THODEX, KAZANAN TARAF OLMAMASI DURUMUNDA, TAHKİM MALİYETLERİ VE TARAFLARIN YASAL ÜCRET VE MALİYETLERİNDEN SORUMLU OLACAKTIR; OLMASI DURUMUNDA, TAHKİM MALİYETLERİ VE YASAL ÜCRET VE MALİYETLERİNİZİN YARISINI SİZ ÖDEYECEKSİNİZ. HAKEMLER, KAZANAN TARAFA, YASAL ÜCRET VE MALİYETLERİ YÜKLEME KONUSUNDA ÖZEL OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞ OLACAKLARDIR. BURADA BELİRTİLEN TAHKİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN ARDINDAN DA DEVAM EDECEKTİR. BURADA, MAHKEME YA DA JÜRİ GÖZETİMİNDE DAVA YÜRÜTMEKTEN FERAGAT ETMEKTEDİRLER.

   TÜM TAHKİM İDDİALARI, BİREYSEL OLARAK YAPILACAKTIR VE BU ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ KISMINDA TARİF EDİLEN HERHANGİ BİR KONU İLE İLGİLİ OLARAK, BİR SINIF DAVASINA KATILMAYA YÖNELİK HERHANGİ BİR HAKKINIZDAN FERAGAT ETMEKTESİNİZ.

   İHTİYATİ YA DA ACİL BİR ÇÖZÜM YOLUNA GİDİLMESİNİ GEREKTİREBİLECEK HERHANGİ BİR İHTİLAF, İLGİLİ YARGI YETKİSİNE SAHİP MAHKEMEYE DOĞRUDAN İNTİKAL ETTİRİLEBİLİR. TARAFLAR, BİR ARA YA DA İHTİYATİ TEDBİR KAPSAMINDAKİ DAVA [Delaware] DAHİLİNDEKİ EYALET VEYA FEDERAL MAHKEMENİN MÜNHASIR ALANI VE BULUNDUKLARI MERKEZE BAŞVURACAKLAR VE ONLARIN KARARINI TEYİT EDECEKLER VE UYGULAYACAKLARDIR. BURADA, BU MÜNHASIR ALANI VE BULUNDUKLARI CENTER KONUSUNDA MUTABIK KALMAKTASINIZ VE İLGİLİ YERİN RAHATLIK TAŞIMADIĞINA VE BU YARGI ALANINI GEÇERSİZ KILMAYA YÖNELİK HERHANGİ BİR HAKKINIZDAN FERAGAT ETMEKTESİNİZ.

   TAHKİMDE HERHANGİ BİR İŞLEM BAŞLAMADAN ÖNCE, TARAFLAR, ÇÖZEMEDİKLERİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞI, [Delaware] YA DA ANLAŞTIKLARI BAŞKA BİR YER DAHİLİNDEKİ ARABULUCULUK MAKAMINA DERHAL YOLLAYACAKLARDIR. ARABULUCU, TARAFLARCA SEÇİLECEK YA DA BİR ARABULUCU İÇİN MUTABAKATA VARAMADIKLARI DURUMLARDA, ANLAŞMAZLIK, BAĞLAYICI OLMAYAN ARABULUCU BİR KURULUŞA AKTARILACAKTIR. ARABULUCULUK MASRAFI THODEX TARAFINDAN ÖDENECEKTİR. TARAFLARIN, ARABULUCULUK İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASININ ARDINDAN 60 GÜN İÇERİSİNDE SORUNU ARABULUCULUK YOLU İLE ÇÖZEMEMELERİ DURUMUNDA, BURADA, YUKARIDA BAHSEDİLEN BAĞLAYICI TAHKİME İNTİKAL ETTİRECEKLERİ KONUSUNDA MUTABIKTIRLAR. YUKARIDA BELİRTİLENLERE BAKILMAKSIZIN, HER BİR TARAF, İDDİA HAKLARINI KORUMAK ÜZERE GEREKLİ ZAMAN KISITLAMALARI YA DA HERHANGİ BİR YASAL SINIRLAMA NEDENİ İLE, BU SÜRE ÖNCESİNDE TAHKİME BAŞVURABİLİR.

 18. Geçerli Kanun ve Geçerlilik Bölgesi

  Burada, bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetlere olan erişim ve onları kullanımınızın, (Delaware eyaletinde ya da herhangi bir diğer yargı alanındaki) kanun ve usullerdeki, başka usullerin kullanılmasına sebep olabilecek çelişkilere bakılmaksızın, Delaware eyaleti kanunlarına göre yürütülecek, yorumlanacak ve uygulatılacaktır. Tarafar arasında, bu Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ve tahkim ya da asliye mahkemelerince çözülemeyen herhangi bir anlaşmazlık, [Delaware] eyaleti ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, sırası ile [Delaware] bölgesi, [Delaware] dahilinde bulunan, eyalet ya da federal mahkemelerinde çözüme kavuşturulacaktır.

 19. Yasal
  1. Yönetmelik

   Thodex, ABD Hazine Bakanlığı Finanssal Suçlar Ağı’nda (“FinCEN”) bir para hizmeti işletmesi (“PHİ”) olarak kayıtlı durumdadır. Kayıtlı bir PHİ olarak, Thodex, Bank Gizlilik Kanunu’na ve para aklama ve terörün finansmanının belirlenmesi ve önlenmesi konusunda makul şekilde oluşturulan politika ve prosedürleri uygulamaları için finans kuruluşları için getirilen yönetmeliklere (bir arada the “BSA”) tabidir. Hizmetlere olan erişiminiz ve onları kullanmanızın, Thodex’ AML Programına tabi olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz.

   Thodex’in kayıtlı bir broker ve Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu (“FINRA”) veya Tahvil Yatırımcıları Koruma Kuruluşu (“SIPC”) üyesi olmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, kripto para sahipliğiniz Federal Mevduat Sigortası Kuruluşu (“FDIC”) veya SIPC ya da herhangi bir diğer sigorta kapsamında korunma altında değildir.

  2. Geçerli Kanunlara Uygunluk

   Kripto Para İşlemleri, federal ve eyaletlere ait hükümet ve düzenleyici makamların geçerli kanunlar, yönetmelikler ve kurallarına tabidir (bir arada “Geçerli Kanunlar”). Geçerli Kanunların, herhangi bir düzenleyici makamın ya da hükümet kurumunun herhangi bir rehber ya da direktifine, herhangi bir haciz uygulamasına, rehne, icra, dava çağrısı, ilam veya diğer yasal emirlerine (bir arada “Yasal Emirler”) uygun hareket edilmesini içerebileceğini anlamaktasınız.

   Thodex’in, hiçbir durumda, herhangi bir Geçerli Kanunu ihlal ettiğine inandığımız herhangi bir Kripto Para İşlemini uygulamaya koymayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca anlamakta ve kabul etmektesiniz ki, Thodex, herhangi bir Yasal Emir de dahil, Thodex’in iyi niyetle, herhangi bir Geçerli Kanuna uyma çabaları nedeni ile maruz kalabileceğiniz doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar için sorumluluk taşımamaktadır.

  3. Eyalet Lisansları ve İfşalar

   Thodex’in, belli başlı eyaletlerde para aktarma faaliyetleri gerçekleştirmesi için lisans alması gerekmektedir ve bu lisans gereksinimler, sizlerin nerede yaşadığına bağlı olarak, bazı Hizmetleri temin etmemizi ve sizlerin onları kullanmanızı etkileyebilmektedir. Buraya referans ile eklenen Thodex lisanslarının bir listesi ve ilgili ifşalar, www.thodex.com adresinden incelenebilir.

  4. Kripto Para Risk Beyanları
   1. Kripto Paraların Özgün Özellikleri.

    Kripto Paralar Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal nitelikli değildir ve kendi başlarına değerleri yoktur. Kripto paraların bedeli, bir işlemin tarafları arasındaki anlaşmaya dayalıdır ve kripto paranın, işlem zamanındaki piyasa değerine dayalı olup olmaması mümkündür.

 20. Fiyat Uçuculuğu.

  Bir kripto paranın fiyatı, o kripto paranın idrak edilen değerine dayalıdır ve hassas değişikliklere tabi olabilir; bu durum da, bu ürünleri, oldukça uçucu hale getirmektedir. Bazı kripto paralar, günlük %20 fiyat uçuculuğunu tecrübe etmiş durumdadır.

 21. Değerleme ve Likidite.

  Kripto Paralar, dünyanın her yerinde, her birisi kendi fiyatlandırma mekanizmasına ve/veya sipariş defterine sahip olan birçok kripto para borsası ve aracı kurumu üzerinden ve özel olarak müzakere edilen işlemlerle alınıp satılabilmektedir. Merkezi fiyatlandırma kaynağının olmaması, çeşitli değerleme zorluklarını beraberinde getirmektedir. Ek olarak, likiditenin dağılması da, özellikle zorlu dönemlerde bir pozisyondan çıkmaya çalışan piyasa katılımcıları için zorluklar oluşturabilmektedir.

 22. Siber Güvenlik.

  Kripto paralar ve ilgili “cüzdanlar” veya spot borsalarının maruz kaldığı siber güvenlik riskleri, “hacking” hassaslığı ve halka açık şekilde dağıtılan hesap defterlerinin sabit yapılı olamamasını da içermektedir. Bir siber güvenlik sorunu, kripto paraları alıp satan piyasa katılımcıları için büyük çaplı, hemen baş gösteren ve geri dönülemeyen zararlara yol açabilir. Bir kripto paradaki küçük çaplı bir sorun bile, o ürün ve potansiyel olarak diğer kripto paralar ile ilgili, aşağı yönlü bir fiyat baskısı ile sonuçlanabilmektedir.

 23. Belirgin Olmayan Spot Piyasası.

  Genellikle, kripto para bakiyeleri, blok zincir üzerindeki bir adreste tutulmaktadır ve bir piyasa katılımcısı ya da saklayıcısının elinde olabilecek özel anahtarlarla erişilebilmektedir. Kripto para işlemleri, tipik olarak bir blok zincir ya da dağıtılmış bir ana hesap defterinde halka açık olsa da, halka açık adres, o anahtarı kontrol edeni, sahibini ya da hamilini tanımlamamaktaddır. Banka ve broker hesaplarının tersine, kripto paraları elinde tutan kripto para borsaları ve saklayıcı kuruluşları, sahibini, her zaman tanımlamamaktadır. Belirgin olmayan alt ya da spot piyasa, piyasa katılımcıları, düzenleyici kurumlar ve denetçiler için varlık doğrulama zorlukları oluşturmakta ve manipüle etme ve sahteciliğe yönelik riskleri arttırmaktadır. Bunlar, kripto paraya olan piyasa güvenini zora sokabilecek ve fiyatını olumsuz etkileyebilecek olan, Ponzi düzenleri, borsa hisselerinden vurgun yapan aracı kurumlar ve “Pump and dump” düzenlerine yönelik potansiyeli de içermektedir.

 24. Kripto Para Borsaları, Aracıları ve Saklayıcı Kuruluşlar.

  Kripto para işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik kripto para borsaları ile diğer aracılar, saklayıcı kuruluşlar ve ticaretini yapanlar, nispeten yeni oluşumlardır ve hem Amerika Birleşik Devletleri, hem de birçok yabancı yargı alanı dahilinde, büyük ölçüde düzenlenmemiş durumdadır. Belirgin olmayan alt ya da spot piyasa ve düzenleyici gözetimin olmaması, bir kripto para borsasının yeterli kripto para ve fonu elinde bulunduramaması ve yükümlülüklerini yerine getirememesi ve bu eksikliğin de kolaylıkla keşfedilememesi ve tanımlanamaması riskini beraberinde getirmektedir. Ek olarak, kripto para borsalarının çoğu, önemli kesintiler, bekleme zamanları işlem gerçekleştirme gecikmeleri, ani çökmeler yaşamaktadır ve düzenlenmiş tahvil ve yatırım borsalarına nazaran daha yüksek düzeyde operasyonel riske tabi olabilirler.

 25. Düzenleyici Ortam.

  Kripto Paralar konusunda, şu anda, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok yabancı yargı alanında, belirsiz bir düzenleyici bir ortam mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri’nde, kripto paralar, federal düzenleme gözetimine tabi değildir ancak bir ya da daha fazla eyalet kurumu tarafından düzenlenmeleri mümkündür. Ayrıca, birçok kripto para türevi de, CFTC tarafından düzenlenmektedir ve SEC ise, ilk başta sunulan bozuk paraların çoğunun bir tahvil tanımına girmesinin muhtemel olduğu ve tahvillere yönelik ABD kanunlarına tabi olduğu uyarısında bulunmuştur. Gelecekte, bir ya da daha fazla yargı alanında, kripto para ağları ve onların kullanıcıları etkileyecek kanunlar, yönetmelikler veya direktifleri uygulamaya koyması mümkündür. Bu kanunlar, yönetmelikler veya direktifler, kripto paraların fiyatı ve kullanıcılar, tacirler ve hizmet tedarikçileri tarafından nasıl kabul edildiği üzerinde etki sahibi olabilir.

 26. Teknoloji.

  Kripto paraların altındaki, görece yeni ve hızla ilerlemekte olan teknoloji, kendine özgü riskleri beraberinde getirmektedir. Örneğin, bir blok zincir ya da dağıtılan ana defter üzerindeki bir kripto paraya erişmek, onu kullanmak ve aktarmak için, özgün bir özel anahtar gerekmektedir. Özel anahtarın kaybı, çalınması ya da imha olması, geri dönülmez zararlara neden olabilir. Bölünmelerde yer alma ihtimali de yatırımcılar için çeşitli göstergelere sahiptir. Örneğin, bir kripto para borsası üzerinden bir pozisyonu olan bir piyasa katılımcısı, borsanın, yeni bir ürün oluşturan bir bölünmede müşterilerinin yer almasına izin vermemesi durumunda, olumsuz bir şekilde etkilenebilecektir.

 27. İşlem Ücretleri.

  Kripto paraların çoğu, piyasa katılımcılarına, madencilere (yani, işlemleri gerçekleştiren ve onları bir blok zincir ya da dağıtılan ana hesap defterinde kaydeden taraflara) ücret ödemeleri için imkan tanımaktadır. Mecburi olmasa da, bir işlemin, bir blok zincir ya da dağıtılan ana hesap defterine hemen kaydedilmesi için genellikle bir ücret ödenmesi gereklidir. Bu ücretlerin bedelleri piyasa güçlerine bağlıdır ve zorluk dönemlerinde, bu bedelin büyük ölçüde artış göstermesi mümkündür. Ek olarak, kripto para borsalar, cüzdan servis sağlayıcıları ve diğer saklayıcı kuruluşlar, birçok diğer finans piyasasındaki saklama kuruluşlarının uyguladığı civarda, yüksek ücretler talep edebilmektedir.

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), şirket merkezi Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan KOİNEKS TEKNOLOJİ A.Ş. ile www.thodex.com adresinden erişilen platforma kullanıcı olarak kaydolan işbu ülkelerin vatandaşı kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme ’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 2. TANIMLAR

  İşbu sözleşmede yer alan;

  1. THODEX

   Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy/İSTANBUL adresli Koineks Teknoloji Anonim Şirketi.

  2. KRİPTO PARA

   Kriptografik bir şekilde güvenli olarak işlem yapmaya yarayan dijital olan sanal paralardır.

   Paranın alternatifi olmakla birlikte bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan fiyatı kimse tarafından belirlenmeyip arz talep ilişkisine binaen serbest piyasa göre değişen bir birimdir.

  3. KRİPTO PARA CÜZDANI

   Kullanıcının kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bu adresler arasında transfer işlemi gerçekleştirilebilir. Kripto adresler rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

  4. KULLANICI

   Siteye üye olan ve Thodex tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan işbu ülkelerin vatandaşı gerçek kişi.

  5. SİTE

   www.thodex.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

 3. AMAÇ

  İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Thodex ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Thodex’e ait internet sitesi kullanıcılar arasında sanal paraların alış satış yapılmasını sağlayan aracı bir platformudur.

 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, bu aracı platformdan faydalanmak için Thodex tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde beyan eder. Thodex bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu halde kullanıcı Thodex’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
  2. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir.
  3. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, yazılım kodlarının, alan adlarının, içeriklerinin, ara yüzlerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, çizimlerinin, algoritmalarının, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakları Koineks Teknoloji A.Ş. ye aittir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar bu kapsamın dışındadır.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Thodex’e aittir. Thodex, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca bu hükme aykırı davranışta bulunan ve mail ortamında yapılacak uyarıya rağmen hukuka aykırılığı mailinin kullanıcıya ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde gidermeyen kullanıcı, Thodex’e tüm hukuki ve cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ayrıca hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına 100,00 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt edilmiştir.
  4. Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve sitede öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
  5. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının Thodex tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır ve bu durumda Kullanıcının tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir. Kullanıcı, talep halinde Şirket’e kimlikleri hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı, kimliğini ispat etmesine yarayacak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kimlik, fatura, pasaport, ruhsat, tapu, doğum belgesi, banka hesap cüzdanı, Kullanıcı nın tüzel kişi olması halinde ticaret sicil kaydı, imza sirküleri gibi belgeleri Thodex’e iletmeyi kabul eder. Thodex’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
  6. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Thodex ’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Thodex ’i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Bu site üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Thodex sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun Thodex’in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı Thodex’in tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın tarafından tazmin edilmediği her gün için kullanıcı günlük %0,05 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
  8. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Güçlü bir şifre kullanılması, Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması, Site de kullanılan şifrenin yalnızca Site de kullanılması Thodex’in güvenlik önlemleri için tavsiyelerindendir. Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından Thodex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  9. Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini hiçbir şekilde başkasına kullandıramaz. Bu durumda Thodex in kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, hesabın gerçek sahibi olduğunu, hesabı başkası adına kullanmadığını, nihai faydalanıcı olduğu beyan etmektedir. Thodex, söz konusu beyanın gerçeğe aykırı olduğunu tespit eder veya bu konuda ciddi şüpheye kapılır ise kullanıcıdan ayrıntılı bilgi talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından verilen cevabın yeterli ve inandırıcı olmaması halinde Thodex durumu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirecektir. Thodex, bu süreç içerisinde her türlü tedbiri almakla yetkilidir. Kullanıcı, bu konuda Thodex’ in sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  10. Kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, ya da her ne surette olursa olsun doğan veya doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Thodex yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı her hal ve şartta anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Thodex benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Thodex haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak Thodex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  12. Thodex bir kripto para alış satış platformuna sahip aracı bir sitedir. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Sitede oluşan fiyatları Thodex değil alıcı ve satıcılar belirler. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Thodex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu konuda Thodex aleyhine her hangi bir müracaat işleminde bulunmayacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcının buna uymaması halinde Thodex tarafından karşılanan avukatlık ücretlerinden kullanıcı tamamı ile sorumlu olacaktır.
  13. Kullanıcı, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteye Thodex’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

   Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya Thodex’in zarar görmesi halinde meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  14. Sitenin kullanımına ilişkin sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Thodex ’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının bilgi veya tecrübe eksikliğinden kaynaklanmayan, sunucu hatası yahut Kullanıcı hesabında beklenmedik hareketler gibi teknik sorunlar halinde ise Kullanıcı bu durumu derhal Thodex‘e bildirecektir. Kullanıcının söz konusu bildirimi mail ortamında açıklayıcı bir şekilde yapması gerekmektedir. Gecikmesinde sakınca bulunan bir hal bulunması durumunda sisteme erişim sağlayamayan kullanıcı, yapmak istediği işlemi Thodex’in destek mailine açık ve anlaşılır bir şekilde manuel olarak gerçekleşmesi zımnında sisteme kayıtlı onaylı mailinden talimat verebilecektir. Sistemsel bir sorun karşısında, kullanıcı tarafından sisteme kayıtlı maili üzerinden Thodex’in destek mailine, açık ve anlaşılır bir şekilde talimat verilmemesi durumunda, meydana gelen ve/veya gelecek zararlardan kullanıcı sorumlu olup, Thodex’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Thodex’in bu şekilde bir mail alması durumunda kullanıcının talimatı en geç 24 saat içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Söz konusu 24 saatlik talimatın gerçekleştirilmesi süresi içerisinde kullanıcının zararlarından Thodex sorumlu değildir. Kullanıcı 24 saatlik talimat yerine getirme süresinin makul ve hakkaniyetli olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Söz konusu talimatın mücbir sebeplerle yerine getirilmemesi durumunda Thodex’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alınan ilk talimattan sonraki 24 saat içerisinde kullanıcının talimatı gerçekleşmeden evvel kullanıcının talimatını geri çekmesi durumunda ikinci talimat geçerli sayılacak ve ilk talimat yerine getirilmeyecektir. Bu gibi bir durum karşısında kullanıcının canlı destek üzerinden vermiş olduğu talimat dikkate alınmayacaktır.
  15. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
  16. Kullanıcılar yalnızca hukuka ve mevzuata uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka aykırı işlem yaptıklarının fark edilmesi halinde, Thodex hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, Thodex’in her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkı bakidir. Thodex’in bu durumda zarar görmesi halinde kullanıcı tüm bu zararları karşılayacaktır. Bu zarar kalemleri içerisinde yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahildir.
  17. Thodex, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Thodex ’in hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.
  18. Thodex para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. Kullanıcı söz konusu metinleri, okuduğunu, içeriklerine vakıf olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmektedir.
  19. Para yatırma işlemlerinin, kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş banka hesabından yapılması zorunludur. ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, Thodex’in söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.
  20. Para yatırma ve çekme işlemleri için beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda Thodex’in doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumluluğu bulunmamaktadır.
  21. Thodex, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, doldurulabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı Thodex’ten herhangi bir hak talep edilemez.
  22. Thodex, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azamı özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır. Ancak Thodex’ in tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodex’ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
  23. Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinin yapılabilmesi için kullanıcının Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatlarına uygun olarak açılmış banka hesaplarının bulunması zorunludur.
  24. Thodex destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden ve canlı destek hattından sağlamaktadır. Thodex, bu e-posta adresi ve canlı destek dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Thodex bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.
  25. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Thodex i sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda Thodex ‘ den hiçbir hak talep edemezler.
  26. Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumlu olup, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden Thodex sorumlu tutulamaz.
  27. Thodex, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Thodex sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir. Bununla birlikte kullanıcıya ait bedelin Thodex bünyesinde kaldığı süreç için Kullanıcı Thodex’ten Anaparanın ferileri niteliğinde olan faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
  28. Siteye üye olan kullanıcı, (Türk Lirası çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Thodex kullanıcıya ait hesap üzerinden çekim işlemi yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin mevzuat hükümlerine uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Thodex, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.
  29. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Thodex in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
  30. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya site aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Thodex in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Thodex i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
  31. Kullanıcı, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kripto para ile ilgili BDDK, SPK ve Merkez Bankası tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.
  32. İşbu sözleşme Thodex tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.
  33. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
  34. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür.
  35. Thodex, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini makul ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Thodex, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Thodex, bu kapsamda gerekli makul özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. Ancak buna rağmen olası bir siber saldırı sonucunda kullanıcıya ait birikimlere zarar gelmesi halinde Thodex’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmekte ve olası siber saldırı sonucunda meydana gelebilecek rizikoları üzerine almaktadır.
  36. Site, ilgili yazılım ve içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Thodex’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Thodex Site’nin kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Thodex, Site’nin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site ‘ye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Kullanıcı, Site’ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder.

   Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Site’ye üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   Thodex, kullanıcının tüm yatırımlarını (TL, Kripto Varlıklar) değerlendirmede yetkili olup, kullanıcı bu varlıklar ile ilgili Thodex’ten nema talebinde bulunamaz.

  37. Thodex‘in Site üzerinden Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu Kripto Paralar’ın aktarılması için makul teknik çabayı göstermekle sınırlıdır. Kullanıcının site kullanıcısı olmayan kişilerin hesaplarına Kripto Para aktarımı yapması halinde ise Thodex’in sorumluluğu eş düzeyler arası (peer-to-peer) ağa gerekli teknik verilerin sağlanması ile sınırlı olacaktır.
  38. Kullanıcı, Site’ye erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Thodex’ in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
  39. Kullanıcı, www.thodex.com üzerinden ilan edilen tüm hukuki metinleri tek tek incelediğini ve söz konusu metinleri kabul ettiğini, kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yine kullanıcı KYC ve AML Politikalarına tabi olduğunu ve buna dair yükümlülükleri yerine getireceğini açık bir şekilde kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
  40. Kullanıcı, www.thodex.com üzerinden ilan edilen Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Sözleşme, Aydınlatma Metni ile Açık Rıza ve Dijital İletişim Beyanı Metinlerini okuduğunu ve buna dair yükümlülükleri yerine getireceğini açık bir şekilde kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
  41. Kullanıcı, kredi kartı ile yapmış ve yapacak olduğu alışverişlerinde Thodex’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir sebeple Thodex aleyhine müracaatta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  42. Kullanıcı, dolar tahtasında işlem yaptığı takdirde, buradan ulaşılan Thodex Inc. Kullanıcı sözleşmesini okuduğunu, sözleşmeyi kabul ettiğini ve sözleşmenin tarafı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, sözleşme gereğince ilave bir bilgi ya da belge verilmesi gerektiği takdirde eksiklikleri tamamlayacağını, kişisel verilerinin “Thodex Inc“ ile paylaşılmasına açık olarak muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
 5. ÜCRETLENDİRME
  1. Thodex, sağladığı hizmetlerle ilgili tüm ücretlerini Site nin 'Ücret' bölümünde ilan edecektir. Ücretler, ücret bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Site’nin yardım bölümüne www.thodex.com/fees adresinden ulaşılabilmektedir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
  2. Thodex, her alış-satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir ve Thodex, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklik sitede yayınladığı andan itibaren işleme alınacaktır.
  3. Sanal para transferleri iade edilemez, dolayısıyla Thodex tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Thodex i gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  Thodex bu yasal uyarı ve akitte yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Thodex tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Thodex tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

 7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  Sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 8. GİZLİLİK POLİTİKASI
  1. Thodex, İş bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-mail, telefon vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder. Ancak Thodex, bu sözleşmeye tabi işi devam ettirmek, sürdürmek ve genişletmek için üçüncü taraf firmalarla anlaşmalar yapabilir veya işbirliği yapabilir (örneğin: bağlı kuruluş, çekilişler.) Bu tür anlaşmalar yapıldığında, kullanıcı kişisel verilerinin üçüncü şahıs firmalarla paylaşılması konusunda olumlu, açık onay vermektedir. Kullanıcı, kişisel veri paylaşımından/ transferinden kaynaklanan her türlü zarar veya ziyandan Thodex'in sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.
  2. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar, şartlar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
  3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Thodex, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Thodex e her hangi bir sorumluluk atfedilemez.
  4. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, Thodex’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde Thodex kullanıcının bilgilerini 3. kişilere açıklayabilecektir.
  5. Thodex, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Thodex, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
  6. Kullanıcıların IP adreslerini, Site'ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Thodex, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.
  7. Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Thodex tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Thodex in hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
  1. İşbu Sözleşme kullanıcı tarafından elektronik ortamda onay kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
  2. Taraflardan her biri, Sözleşme süresince dilediği zamanda işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde Thodex Sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.
  3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, kullanıcının faaliyetlerinin ya da varsa siteye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Thodex, kullanıcının siteyi kullanımını askıya alabilir. Thodex tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Thodex tarafından feshedilebilecektir. İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen haller ile bilgi güvenliğine ilişkin riskler ve yasaya aykırı işlem şüphesi bulunan hallerde Thodex Sözleşmeyi ve kullanıcının site kullanımını bahsi geçen şekilde bir bildirim yapmaksızın ve süre vermeksizin doğrudan sona erdirebilir. Kullanıcının bu nedenle Thodex’ ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
 10. THODEX POLİTİKASI

  Site kapsamında hiçbir bir şekilde hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı sağlanmamaktadır. Siteden erişilen bilgilendirme araçları yalnızca kullanıcılara site üzerinden gerçekleştirilen alış ve satış işlemlerine ilişkin genel bilgilendirme sağlamayı hedeflemekte olup bu araçlar hiçbir şekilde Thodex tarafından sağlanan yatırım eğitim veya danışmanlığı olarak yorumlanamayacaktır.

  Kullanıcının gerçekleştirmeyi düşündüğü işlemin kişisel amaçlarına ve finansal durumuna uygun olup olmadığına ilişkin kararlar ve bunlardan doğan riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğunda olup site üzerinden kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemler hangi amaçla gerçekleştirilmiş olursa olsun Thodex ’in bunların sonuçlarına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.